Språkfrämjande kompetensutveckling – lyft för både förskolebarnen och pedagogerna

– De kompetenshöjande insatserna är först och främst för barnens skull, som en del av förskolans kompensatoriska uppdrag. Men vi ser också vilket enormt lyft det här innebär – både för enskilda medarbetare och för förskolan som arbetsplats

Det berättar Magnus Melin, en av två heltidsanställda pedagoger med sva-kompetens som arbetar med språkfrämjande insatser på Malmö stads förskoleförvaltning.

Hösten 2022 gick han handledarspåret på utbildningen Kompetenslyft i förskolan, som företaget Merit utbildning anordnar på uppdrag av Skolverket enligt ett regeringsuppdrag från 2022.

Magnus Melin, förskoleförvaltningen, Malmö stad. Foto: Lisbeth Hantosi Johansson.

Syftet är att öka kvaliteten på utbildningen i förskolan, bidra till språkutveckling hos personalen och därmed också hos barnen, för att på så sätt skapa förutsättningar för en bättre och tryggare övergång för barnen från förskolan till förskoleklassen.

Kompetenshöjande för hela förskolan

– Det var väldigt bra för oss på förvaltningen att få en inblick i utbildningen, som har visat sig vara på en mycket hög nivå. Den är kompetenshöjande för hela förskolan och långt ifrån bara en språkkurs, vilket är exakt vad som behövs i dag på många förskolor, säger Magnus Melin.

– På ett antal förskolor har vårt kompensatoriska uppdrag inte riktigt fungerat. Det här erbjudandet kom i ett exakt rätt läge för oss. Vi gör naturligtvis allt detta för barnens skull, som en del i förskolans kompensatoriska uppdrag.

– När det gäller barnen förväntar vi oss effekter på lite längre sikt, men bland medarbetarna ser vi effekterna redan i dag. De får verkligen ett lyft. Det är fantastiskt roligt att se vad utbildningen betyder – både för dem och för förskolan som arbetsplats.

Det här erbjudandet kom i ett exakt rätt läge för oss. Vi gör naturligtvis allt detta för barnens skull, som en del i förskolans kompensatoriska uppdrag.

Vilken är nyckeln till framgångsrik språkutveckling för medarbetarna?

– Det går inte att göra detta utan att tänka på ett långsiktigt språkutvecklande förändringsarbete. Förskolor i Malmö börjar skriva in språkutvecklande arbetssätt och kompetensutveckling i sitt systematiska kvalitetsarbete.

– Nu ser vi ett välkommet paradigmskifte i synen på medarbetarskap och ledarskap i förskolan, mycket tack vare den pågående insatsen.

Hur kan förvaltningen stötta förskolorna?

– Det händer att rektorer gärna drar i handbromsen när det gäller att skicka medarbetare till utbildningar, särskilt om det är befattningar som är svåra att täcka upp för. Därför stöttar vi så mycket som möjligt. Till exempel har vi särskilda utbildningsvikarier som kan täcka upp för personal som är på utbildning.

Den här insatsen täcker våra behov i vårt långsiktiga arbete mot språkutvecklande arbetsplatser. Därför väljer vi nu att skala upp rejält i förvaltningen, helt i enlighet med Skolverkets ambition.

Hur ser era planer ut framöver?

– Vi har en samordnare som följer förskolornas planering för att delta i utbildningen. Den här insatsen täcker våra behov i vårt långsiktiga arbete mot språkutvecklande arbetsplatser.

– Därför väljer vi nu att skala upp rejält i förvaltningen, helt i enlighet med Skolverkets ambition. I ett första skede planerar vi för 400 utbildningsplatser, men behovet i våra rektorsområden har visat sig vara större än så.

Vad har du för tips till kommuner som vill följa ert exempel?

– Först och främst behöver vi tvätta bort stämpeln att det här bara är en språkkurs. Fokus på språktester leder tanken fel. Vi kan inte tvinga in andraspråkstalare i ett hörn och tvinga dem att lösa problemet med svag språkutveckling i förskolan.

– Kommuner och förvaltningar behöver förstå att det här är en satsning på ett långsiktigt hållbart kompetenslyft, både av enskilda medarbetare och av förskolor i sin helhet.

Anmäl intresse här

Du som är huvudman kommer att bli kontaktad av den utbildningsanordnare som har fått i uppdrag att genomföra insatserna för språkträning i ditt område. Du kan också anmäla ditt intresse direkt på webbplatserna hos de båda utbildningsanordnarna Merit och Hermods.

Anmäl intresse här Länk till annan webbplats.

Läs mer

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna erbjuds sedan hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna erbjuds de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi på Skolverket har upphandlat.

Språkträning för anställda i förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 05 juli 2023.