Yrkesutbildningar på Lärvux i Helsingborg

Lärvux i Helsingborg anordnar yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, café och restaurang samt hotell. Målgruppen är främst elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det finns också ett antal orienteringskurser, bland annat i studieteknik och studie- och yrkesvägledning. Syftet är att eleverna ska ut i jobb.

Målgruppen för yrkesutbildningen är främst elever med lindrig intelektuell funktionsnedsättning. En elev kommer från träningsskolan. Flera elever har multipla diagnoser, såsom autism, adhd eller asperger i kombination med den intelektuella funktionnedsättningen. Många har haft en svår eller bristfällig skolgång, eller hoppat av skolan.

Hälften av de som gick ut senast kom ut i jobb, varav tre har fått anställning med lönebidrag och två till företagsplacerad Daglig verksamhet. Det är viktigt att eleverna har en bra handledare.

Utvecklingsledaren viktig

En framgångsfaktor är att Lärvux har en utvecklingsledare som arbetar med att sätta rutiner för bland annat betygssättning och antagning, systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsplan samt mötesstrukturer. På klassråden talar man mycket om arbetsmiljö och trygghet, men det är kunskapsutvecklingen som är i fokus.

– Det gäller att hitta rätt område för den enskilda eleven. Vi måste lära känna eleverna ordentligt för att finna rätt, säger läraren Susanne Artman.

Studievägledande samtal är viktiga. Lärvux har en studie- och yrkesvägledare, som är utbildad i Path-metodik. Det finns även ett studieteam för elevhälsa, där Lärvux har en egen kurator. I Helsingborg finns även en ombudsman för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

– För elever med måttlig utvecklingsstörning finns ofta en god man samt strukturer, boende och andra stödfunktioner. Lindrig utvecklingsstörning syns knappt på ytan och för dessa är det svårare att få till stödfunktioner, säger utvecklingsledaren Åse Lundén-Weldén.

– Vi försöker få ut eleverna på apl så mycket som möjligt. Vi gör allt för att få dem att gå vidare i livet. Det viktiga är att eleven gör stegförflyttningar. Målsättningen är att få ut eleven i jobb, men även personlig utveckling, säger Åse.

– Vi jobbar utifrån elevens behov. Det gäller att se elevens förmågor. Vi har mycket samtal med eleverna. En fråga vi ställer till eleverna är: vad behöver fungera för att det ska kunna fungera för er?

Vuxna spelregler

- Det är lätt att ha förutfattade meningar, säger läraren Susanne Artman. Man måste hitta var skon klämmer on något inte fungerar. Vi har kärleksfull gränssättning. Eleven måste lära sig hur en annan reagerar på det man gör.

Många elever har tidigare haft en stökig skolgång.

- Här på Lärvux har man vuxna spelregler, säger Susanne. Vi ställer krav och alla blir sedda. Eleverna växer mycket av att bli behandlade som vuxna. Vi accepterar inte trakasserier på nätet eller annars. Vi har mycket hög närvaro här. Eleverna är motiverade.

Utbildningen är upplagd så att man från början gör många studiebesök, till exempel på arbetsplatserna. På Lärvux förbereder man eleven för arbetsplatsen genom att gå igenom och prata om allt de kan behöva och förvänta sig på arbetsplatsen, så att eleven bottnar med nödvändiga kunskaper. Sedan tränar man yrkeskunskaper på Lärvux. På så sätt sätter man saker i ett större sammanhang och hjälper eleven att generalisera sina kunskaper.

Individuell apl

Det är ett gott klimat på skolan, och eleverna ger varandra feedback. Det är bra att det är liten grupp. Lärarna är eniga om bemötandet. Kränkningar tolereras inte. Lärvux arbetar konkret med bildstöd kring diskriminering och kränkningar – att förstå varandras perspektiv.

Då eleven är mogen för att komma ut på en arbetsplats är det dags för apl. När detta sker är individuellt. Läraren kommer ut på arbetsplatsen varje eller varannan vecka för uppföljning. Man pratar även om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Ibland händer det att eleven säger att arbetsplatsen inte följer den värdegrund eleven har lärt sig i skolan.

Framgångsfaktorer

 • Utvecklingsledare som arbetar med att hitta arbetsplatser, sprida information om Lärvux yrkesutbildningar samt sätta rutiner för bland annat betygssättning, antagning och systematiskt kvalitetsarbete.
 • Egen kurator. Aktivt elevvårdsarbete.
 • Klassråd där man bland annat talar om arbetsmiljö.
 • Samtal med eleverna för att hitta rätt utbildning och apl-plats. Matchning.
 • Start inne på Lärvux för att eleverna ska förberedas för arbetsplatserna. Många studiebesök.
 • Nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Daglig verksamhet, Misa och Navigator.
 • Täta besök på arbetsplatserna.
 • Klassrumsbesök.
 • Systematiskt kvalitetsarbete som innehåller en lättläst kvalitetsmätning till eleverna samt uppföljning av elevens mål, studieresultat och studieplaner samt Lärvux verksamhetsplan.
 • Kärleksfull gränssättning och löpande arbete utifrån likabehandlingsplanen.

Några elevröster från lärvux i Helsingborg

Vi träffar fyra elever som går på yrkesutbildningen med inriktning matlagning.

En av dem går nu sista kursen och ska efter detta fortsätta med datakunskap, för att bättre kunna hitta recept och inspiration på nätet, eftersom han älskar matlagning.

En annan elev studerar engelska parallellt med yrkesutbildningen för att prata med kunder på kaféer, restauranger och hotell. Det var en handläggare på daglig verksamhet som tipsade om detta.

En tredje elev hade en bristfällig skolgång bakom sig, men har nu funnit rätt. Hans dröm är att arbeta på en båt. Det förbereder han nu genom yrkesutbildningen med inriktning restaurang.

Den fjärde eleven vi träffar har tidigare gått på folkhögskola, och arbetat ett tag, men vill nu gå vidare i livet. Hon går nu en orienteringskurs för att få hjälp med sitt yrkesval.

Eleverna hittade till dessa utbildningar genom

 • att utvecklingsledaren var ute och pratade med alla om yrkeskurser
 • genom arbetsförmedlingen och daglig verksamhet, som Lärvux har ett gott samarbete med
 • via öppet hus
 • genom lärare och andra på Lärvux.
Senast uppdaterad 27 juni 2024.