Att följa elevens utveckling med digitala verktyg

I det här materialet får du ta del av exempel på och reflektera över hur digitala verktyg kan användas för att utveckla din egen undervisning, för att utveckla elevernas lärande och för kamratbedömning.

Genom att till exempel använda en digital anslagstavla när du introducerar ett nytt ämnesområde kan du enkelt samla in elevernas tidigare erfarenheter. På så sätt får du en tydligare bild av hur du kan planera din undervisning.

Lärare och elever pratar kring uppgift på läsplatta.

Målgrupp är lärare i alla skolformer som berörs av nationella prov och som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 2-3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Materialet att följa elevens utveckling med digitala verktyg – omfattning

Detta material består av en film, reflektionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare reflektionsfrågor. Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vid det första beräknas tidsåtgången till 60–90 minuter. Vid tillfälle två, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas.

Konkreta tips

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Metoden 2 stars and a wish

I filmen nämns metoden two stars and a wish. Den går ut på att den som ska återkoppla på ett arbete lyfter upp två aspekter av arbetet där eleven/kamraten lyckats bra samt en framåtsyftande önskan om vad som skulle kunna förbättras. Det är viktigt att elever som ska genomföra kamratbedömning ges tydliga instruktioner kring hur de ger framåtsyftande återkoppling och vilka aspekter de ska fokusera återkopplingen på.

Film: Att följa elevens utveckling med digitala verktyg (tid: 3:33)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla) enligt nedan.

  1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar.
  2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
  3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.

I filmen presenteras olika sätt att arbeta med digitala verktyg för att följa elevernas utveckling.

  • Hur arbetar du med återkoppling för att utveckla elevernas lärande under arbetets gång? Såg du något i filmen som du kan använda för att utveckla det arbetet?
  • En digital anslagstavla är ett verktyg för att snabbt samla in elevernas tankar, åsikter eller kunskaper. I vilka situationer skulle det kunna vara användbart i din undervisning?
  • I filmen används inspelad återkoppling. När tror du att det skulle kunna vara värdefullt för dina elever?

Presentera aktiviteten

Berätta till när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet

Använd en befintlig eller kommande planering av en lektion eller ett område. Fundera kring hur du med hjälp av digitala verktyg kan låta alla elever kommer till tals. Genomför lektionen.

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter 2–3 veckor.

  • På vilket sätt valde du att låta eleverna komma till tals? På vilket sätt påverkade det din undervisning? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade.
  • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?
  • Finns det personer i er verksamhet som har större erfarenhet av det här arbetssättet? Hur tar ni tillvara på den kompetens som finns hos kollegor och elever?
Senast uppdaterad 20 februari 2024