Digital kompetens i musikämnet

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

Elever som spelar musik och sjunger.

Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka tre timmar att gå igenom. I materialet finns frågor. Om du inte har någon ämneskollega på din arbetsplats, använd gärna ett digitalt musiklärarforum.

Har du synpunkter och förslag på innehåll? Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst.

 

Digital kompetens i skolan

Att ha digital kompetens i skolan innebär att:

 • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Begrepp

I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier. Här ges exempel på vad det kan vara.

Digital teknik

Digital teknik är ett övergripande begrepp, en förutsättning för digitala verktyg och medier. Det är till exempel olika sorters verktyg, redskap, utrustning eller system, men kan också omfatta programvara.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är till exempel en kamera, dator, projektor, 3D-skrivare eller en lärplatta. Det kan också vara ett program i en dator eller en internetbaserad tjänst som används för att redigera bild och film.

Digitala medier

Digitala medier är till exempel webbtjänster eller sociala medier.

Konkreta tips

Film: Digital kompetens - en del av musikämnet (tid 02:05 min.)

Frågor att fundera kring och diskutera

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av musikämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

 • Vilka digitala verktyg och medier använder du idag? Skapa en lista som visar användningsområde och syfte.
 • Finns alla användningsområden (kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande) med på listan? Finns det något arbetsområde du vill arbeta mer med? Hur kan du ta hjälp av eleverna för att lära dig mer om digitala verktyg och medier som kan användas i musikundervisningen?
 • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling. På vilka sätt främjar de digitala verktyg och medier du skrev på listan elevernas kunskapsutveckling?

Det säger läroplanen

Det har inte skett några förändringar i syfte, centralt innehåll eller kursplan för musikämnet. Däremot har det skett förändringar i läroplanens del 1 och 2 och i kommentarmaterialet. I podden "Digital kompetens" diskuterar undervisningsråd på Skolverket hur digital kompetens och användandet av digitala verktyg och medier kan gestaltas i musikämnet.

Podd: Digital kompetens i ämnet musik (tid 09:03 min.)


Frågor att fundera kring och diskutera

 • Hur kan du använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och musicerande?
  Hur kan eleverna använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och musicerande?
  Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?
 • Använder du och dina elever digitala verktyg och medier för att kommunicera, diskutera eller ge respons?
  Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?

Didaktiskt perspektiv

Enligt Skolinspektionens rapport "Musik i grundskolan" är musikskapande det som undervisningen ger minst möjlighet till.

Film: Digitala verktyg i musikundervisningen (tid 13:11 min.)

Filmen visar hur lärare och elever använder digitala verktyg för skapande i musikämnet.

Frågor att fundera kring och diskutera

 • Hur kan digitala verktyg hjälpa eleverna att kombinera olika uttrycksformer?
 • Hur inspirerar du eleverna att använda digitala verktyg vid musikskapande?
 • Hur kan du hitta digitala verktyg som kan användas i undervisningen för att främja skapande?

Dela gärna dina tankar och erfarenheter i digitala forum där musiklärare finns.

Forskning och fördjupning

Lär dig mer om ett digitalt verktyg

Sök efter ett digitalt verktyg som du inte har använt tidigare vars syfte är att ge eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig. Skapa exempelvis en frågesport, ett reflektionsformulär eller låt eleverna ställa en fråga.

Fler tips på material

Från Skolverket

Kursplanen för musik Länk till annan webbplats.

Kommentarmaterial musik Länk till annan webbplats.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå Länk till annan webbplats.

Ämnesrapporten för musik Länk till annan webbplats.

Material: Så fungerar upphovsrätten för musik

Film: Jämställdhet i musik (tid 08:02 min.)

Musik är viktig i många barn och ungdomars identitetsutveckling. Hur påverkas vårt musicerande och vår musikkonsumtion av normer? Se filmen Jämställdhet i musik:

Senast uppdaterad 01 september 2021