Digital kompetens i musikämnet

Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera musiklärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens.

Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka tre timmar att gå igenom. I materialet finns frågor. Om du inte har någon ämneskollega på din arbetsplats, använd gärna ett digitalt musiklärarforum.

Elever som spelar musik och sjunger.

Har du synpunkter och förslag på innehåll? Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst.

Digital kompetens i skolan

Att ha digital kompetens i skolan innebär att:

 • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Begrepp

I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier. Här ges exempel på vad det kan vara:

Digital teknik är ett övergripande begrepp, en förutsättning för digitala verktyg och medier. Det är till exempel olika sorters verktyg, redskap, utrustning eller system, men kan också omfatta programvara.

Digitala verktyg är till exempel en kamera, dator, projektor, 3D-skrivare eller en lärplatta. Det kan också vara ett program i en dator eller en internetbaserad tjänst som används för att redigera bild och film.

Digitala medier är till exempel webbtjänster eller sociala medier.

Titta på filmen Digital kompetens - en del av musikämnet

Frågor att fundera kring och diskutera

Användandet av digitala verktyg och medier ska vara en naturlig del av musikämnet. Precis som i all undervisning behöver användningsområdet och syftet vara tydligt. Digitala verktyg och medier kan användas för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

 • Vilka digitala verktyg och medier använder du idag? Skapa en lista som visar användningsområde och syfte.
 • Finns alla användningsområden (kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande) med på listan? Finns det något arbetsområde du vill arbeta mer med? Hur kan du ta hjälp av eleverna för att lära dig mer om digitala verktyg och medier som kan användas i musikundervisningen?
 • Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg som främjar kunskapsutveckling. På vilka sätt främjar de digitala verktyg och medier du skrev på listan elevernas kunskapsutveckling?

Vad säger läroplanen?

Det har inte skett några förändringar i syfte, centralt innehåll eller kursplan för musikämnet. Däremot har det skett förändringar i läroplanens del 1 och 2 och i kommentarmaterialet. I podden diskuterar undervisningsråd på Skolverket hur digital kompetens och användandet av digitala verktyg och medier kan gestaltas i musikämnet.

Lyssna på podden Digital kompetens i ämnet musik

 

Frågor att fundera kring och diskutera

 • Hur kan du använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och musicerande? Hur kan eleverna använda digitala verktyg och medier för att dokumentera kreativa processer och musicerande? Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?
 • Använder du och dina elever digitala verktyg och medier för att kommunicera, diskutera eller ge respons? Vilka möjligheter och utmaningar ser du med ett sådant arbetssätt?

Lär dig mer om ett digitalt verktyg

Sök efter ett digitalt verktyg som du inte har använt tidigare vars syfte är att ge eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig. Skapa exempelvis en frågesport, ett reflektionsformulär eller låt eleverna ställa en fråga.

Didaktiskt perspektiv

Enligt Skolinspektionens rapport "Musik i grundskolan" är musikskapande det som undervisningen ger minst möjlighet till.

Titta på filmen "Digitala verktyg i musikundervisningen"

Filmen visar hur lärare och elever använder digitala verktyg för skapande i musikämnet.

Frågor att fundera kring och diskutera

 • Hur kan digitala verktyg hjälpa eleverna att kombinera olika uttrycksformer?
 • Hur inspirerar du eleverna att använda digitala verktyg vid musikskapande?
 • Hur kan du hitta digitala verktyg som kan användas i undervisningen för att främja skapande?

Dela gärna dina tankar och erfarenheter i digitala forum där musiklärare finns.

Fler tips på material

Från Skolverket

Kursplanen för musiklänk till annan webbplats

Kommentarmaterial musiklänk till annan webbplats

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivålänk till annan webbplats

Ämnesrapporten för musiklänk till annan webbplats

Material: Så fungerar upphovsrätten för musik

Artikel: Källkritik för text, bild och musiklänk till annan webbplats. Läs om Annika Sjödals arbete med att få elever i 7-9 att tänka till innan de delar eller gillar. Innehåller även diskussionsfrågor till klassrummet.

Musik är viktig i många barn och ungdomars identitetsutveckling. Hur påverkas vårt musicerande och vår musikkonsumtion av normer? Se filmen Jämställdhet i musik:

Övrigt material

Material från Patent- och registreringsverket om upphovsrättlänk till annan webbplats

Skolinspektionens utvärderingen Musik i grundskolanlänk till annan webbplats. Läs bland annat om slutsatser och resonemang från en kvalitetsgranskning av 35 grundskolor.

Senast uppdaterad 28 augusti 2019
 • läraren använder ett digitalt verktyg i undervisningen Kompetensutveckling

  Digital kompetens i undervisning

  Kom igång med digital kompetens! Du får pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor på skolan.

 • Inspiration

  Källkritik för text, bild och musik

  Barn och ungdomar är flitiga användare av digitala texter, bilder och musik. Det ställer stora krav på den källkritiska förmågan.

 • Stöd i arbetet

  Upphovsrätten för musik i skolan

  Om du och dina elever vill spela musik i klassrummet eller i övriga skolan måste du följa vissa regler. Viss musik är fri att spela medan annan kräver tillstånd eller licens.