Digital kompetens i skolväsendet

För att lyckas med ett skolutvecklingsarbete behöver många olika roller vara delaktiga. Man brukar prata om skolans styrkedja där olika beslutsnivåer länkas samman. Det är också viktigt att arbetet är förankrat och utgår från verksamhetens behov.

Elever med en laptop

I det här materialet får du ett exempel på hur verksamhetens behov kan lyftas i styrkedjan och leda till ett kollegialt kompetensutvecklingsarbete.

Materialet består av en film och diskussionsfrågor. Målgrupp är lärare, rektorer och representanter för huvudman. Arbetet med materialet tar ungefär 1-1,5 timmar. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Gör så här

Detta material består av en film och diskussionsfrågor. Ni behöver planera in ett tillfälle för kollegialt lärande. Tidsåtgången beräknas till cirka 60-90 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas. Utse någon som leder samtalet och någon som dokumenterar.

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Digital kompetens (tid 05:10 min.)

Konkreta tips

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla).

a) Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar exempelvis på notisblock.

b) Samtala om diskussionsfrågorna parvis.

c) Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.

 • I filmen blir ett kompetensutvecklingsbehov kring digitalisering synligt när en elev önskar ett visst sätt att visa sina kunskaper på. I vilka andra situationer kan behov av kompetensutveckling gällande digitalisering uppkomma eller synliggöras?
 • I vilka sammanhang kan du kommunicera behov gällande digitalisering som du uppmärksammar i verksamheten? Skulle ni behöva utveckla detta och i så fall hur?
 • I filmen visas en förenklad bild av hur ett behov tas om hand i styrkedjan. Hur ser organisationen för det ut hos er? Skulle ni behöva utveckla detta och i så fall hur?
 • Alla som arbetar i skola behöver ha digital kompetens men behoven ser olika ut för olika roller. Vilka kompetenser behöver läraren, rektorn respektive skolchefen i exemplet som presenteras i filmen? Vilka andra behov av digitala kompetenser för de olika rollerna kan du ge exempel på?
 • I styrdokumenten finns fyra aspekter av digital kompetens framskrivna. Vilka av kompetenserna arbetar du med idag? Är det någon av aspekterna som känns mer utmanande för dig? Eleverna ska:
  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling
Senast uppdaterad 23 januari 2024