Flexibilitet och digitala verktyg i sfi

Under covid-19-pandemin fick sfi bedriva undervisning på distans under vissa perioder. Det ledde till ökad användning av digitala verktyg och olika flexibla lösningar. Här finns exempel på lärdomar från några verksamheter.

Bild från ett klassrum med vuxna elever som sitter vid sina bänkar med böcker, block och pennor.
Konkreta tips

Flexibel undervisning med individen i fokus

Inom sfi finns sedan tidigare stor erfarenhet av flexibilitet, men i många verksamheter blev pandemin en språngbräda för ytterligare anpassningar med fokus på individen.

Exempel på lärdomar från olika utbildningsanordnare inom sfi:

 • Samla erfarenheter från distansundervisningen och vilka moment som fungerar på distans. Det ger läraren fler möjligheter till att individanpassa undervisningen.
 • Erbjud en och samma lektion vid flera tillfällen under veckan med varierade tider så att eleven kan välja en tid som passar hen bäst.
 • Ta vara på de många nya digitala läromedel som blev tillgängliga under pandemin. Använd närundervisning till sådana aktiviteter som kräver interaktion. Överväg vilka delar av undervisningen som kan ske digitalt.
Konkreta tips

Digitala verktyg som underlättar för lärare och elever

Distansundervisningen i sfi under pandemin ledde till ökad användning av digitala verktyg i undervisningen. En del verksamheter hade redan digitala verktyg och lärplattformar att utgå ifrån medan andra fick utveckla nya arbetssätt och börja använda nya digitala verktyg.

Exempel på lärdomar från olika utbildningsanordnare inom sfi:

Använd lärplattformen

 • Fortsätt ge nya elever en utförlig introduktion i lärplattformen eller verktyget.
 • Dela lektionsupplägg och planering för kursen i lärplattformen.
 • Sammanfatta lektionerna i en film i lärplattformen. Det ger eleverna möjlighet att repetera och reflektera.
 • Tipsa eleverna om material och stöd via lärplattformen.
 • Skapa introduktionsfilmer till kurser eller lektioner och dela med eleverna.
 • Gör en film som de elever som inte har haft möjlighet att delta vid introduktionstillfället kan ta del av.

Fortsätt med vissa moment digitalt

 • Föreläsningar och genomgångar kan ibland fungera lika bra på distans som i närundervisning och dessutom filmas och finnas tillgängliga för de elever som missat eller som behöver repetition.
 • Dela ljudfiler för att eleverna ska kunna öva hörförståelse hemma.
 • Enskilda samtal kan fungera bra att göra digitalt.
 • Använd ett presentationsverktyg eller motsvarande och gör en presentation med ”Veckans ord”. Eleverna kan se den flera gånger och repetera.

Återkoppla och mät progressionen digitalt

 • Använd digitala bedömningsstöd som eleverna kan använda för att visa vad de kan.
 • Använd formulärverktyg för att samla in information om vad eleverna tycker.
 • Gör filmer för att ge återkoppling på en elevs uppgifter.
Senast uppdaterad 15 februari 2023