Grannspråk: läsgrupper med roller

Eleverna får möta en modern skönlitterär text på ett annat nordiskt språk, som belyser ungdomars villkor. Eleverna får uppleva att de förstår det mesta och att de lär sig några ord som skiljer sig mellan svenska och ett grannspråk. Genom de olika rollerna får eleverna testa ett sätt att arbeta med att förstå och analysera en text.

Elever grupparbetar

Ämne

Svenska, årskurs 7–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

 • Välj en lämplig skönlitterär text på ett grannspråk, till exempel ett utdrag ur en ungdomsroman eller en kort novell. Läs igenom texten du valt.
 • Studera de olika rollerna som beskrivs längre ner på sidan och fundera på hur du bäst förklarar dem för din grupp.
 • Kopiera upp texten och rollkorten.

Material

 • Klassrum med möjlighet för eleverna att sitta i läsgrupper om 6 personer.
 • Kopior av texten till alla elever.
 • Kopia av lappar med rollerna till varje grupp.
Konkreta tips

Arbetsgång

 1. Gå igenom och förklara de olika rollerna noga. Tala dig varm för varje roll.
 2. Dela in eleverna i grupper om 6 personer. Dela sedan ut rollerna, alternativt låt dem välja eller lotta ut dem.
 3. Sätt upp tidsramar för läsning, arbete med den enskilda uppgiften samt gruppdiskussionen.
 4. Be eleverna fundera över sin rolls specifika uppdrag. Med sitt uppdrag som utgångspunkt ska de sedan läsa texten noggrant och efter läsningen börja jobba med sin uppgift.
 5. När de har fått gott om tid att läsa och arbeta med sin uppgift ska gruppen tillsammans börja diskutera texten utifrån sina egna roller. Regissören leder samtalet och det är viktigt att varje elev får komma till tals.
 6. Samla upp i helklass vad grupperna diskuterat. Denna övning är en variant av en metod för litteratursamtal kring texter på det egna modersmålet men eftersom det i detta sammanhang främst är en övning om grannspråk kan läraren i den gemensamma uppsamlingen lägga lite extra vikt och tid vid ordfinnarens roll och de svåra orden. Förutom en genomgång av orden väljer du sedan att återkoppla till det du själv tycker är viktigast av vad som kommit fram då du gått runt och lyssnat på grupperna.
Roller

REGISSÖR

Skriv ner några frågor till texten som ni kan diskutera i gruppen. Det ska inte vara ja- eller nej-frågor utan frågor som inte har ett självklart svar.
Du leder samtalet i gruppen. Låt alla presentera sin uppgift i tur och ordning. Efter varje presentation ska övriga dela med sig av sina funderingar.

KOPPLARE

Fundera över om det finns något i texten som du kan koppla till något du själv har upplevt, läst, sett eller hört. Berätta detta för de andra. Vad har de upplevt eller tänkt?

ORDFINNNARE

Läs igenom texten på jakt efter svåra, konstiga eller roliga ord. Skriv upp dem på en lista tillsammans med förslag på vad de kan betyda. Diskutera tillsammans med de andra vad orden kan betyda.

FORTSÄTTARE

Fantisera om hur berättelsen fortsätter och skriv ner det på ett papper. Läs upp berättelsen för de andra och diskutera med dem om fler sätt som berättelsen skulle kunna fortsätta på.

TEXTPLOCKARE

Plocka ut ett stycke som du gillar och öva på att läsa det högt. Läs stycket högt för gruppen och berätta varför du valt just det avsnittet. Fråga vad de andra tycker om texten.

BILDSKAPARE

Gör en illustration från något du ser framför sig när du läser texten. Visa bilden för de andra och låt dem komma fram till vilken scen bilden föreställer och varför de tror att du valt just den bilden.
Fråga hur de såg scenariot framför sig.

Senast uppdaterad 28 februari 2024