Högläsning och samtal om text i förskolan

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Här får du förslag på hur du kan arbeta med högläsning, samtal om text och ordna läsvänliga miljöer på din förskola.

Förskolläraren läser för barnen

När barn tidigt i livet får lyssna på högläsning och samtala om olika typer av texter stöttar det deras språkutveckling. För att stärka barnens språkförmåga och väcka läslust krävs ett medvetet arbete av förskolans personal.

Högläsning finns med i läroplanen

I läroplanen för förskolan står det i del 1 under rubriken Kommunikation och skapande: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Konkreta tips

Läs högt med barnen

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna.

Så kan du skapa positiva läsupplevelser för barnen:

 • Fundera över vad du läser med barnen och varför. Hur ser utbudet av böcker ut på förskolan?
 • Utgå från barnens intressen och nyfikenhet när du väljer bilder och texter. Fundera på om alla barns röster och sociala sammanhang finns representerade i det ni läser.
 • Knyt ihop texten med barnens erfarenheter.
 • Bygg upp förförståelse före läsningen, till exempel med en bildpromenad där man börjar läsningen med att bläddra igenom boken från början till slut och tittar och pratar om bilderna.
 • Sammanfatta berättelsen tillsammans med barnen.
 • Fundera på om och hur ni kan arbeta vidare utifrån det lästa, till exempel genom att använda andra uttrycksformer som bild, drama, musik, rörelse eller digitala verktyg.

Högläsning, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Läs tillsammans – ett inspirationsmaterial

Läs tillsammans! är ett inspirationsmaterial om högläsning som skickas till landets alla förskolor i augusti 2022. Använd det gärna för att utveckla arbetet i förskolan!

Läs tillsammans! går att beställa i fler exemplar eller ladda ner som pdf. Materialet är framtaget av Bokstart på Kulturrådet och Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek på Skolverket.

Bokstart Länk till annan webbplats.

Film: Högläsning (tid 08:00 minuter)

En förskollärare berättar om hur han arbetar med högläsning i en barngrupp.

Film: Högläsning med de yngsta (tid 04:49 minuter)

Två förskollärare visar hur de använder digitala verktyg för att göra högläsningen interaktiv och engagerande.

Samtala med barnen om texten

Forskning visar att barn som lever i en textrik miljö kan ha dubbelt så stort ordförråd som andra barn och här har förskolan en viktig roll. När förskollärare och barnskötare bjuder in barnen att vara delaktiga, till exempel genom att ha en dialog om texten före, under eller efter läsningen blir det lättare för barnen att förstå innehållet och att veta vad de ska göra när de inte förstår.

Så kan du arbeta med textsamtal:

 • Välj texter som väcker funderingar och som går att tolka på olika sätt.
 • Ställ öppna frågor som kan ge flera möjliga svar till exempel: Hur tror du att hon känner sig?
 • Ibland kan det passa att ställa värderingsfrågor där barnen själva måste ta ställning. Till exempel: Hur ska en bra kompis vara?
 • I vissa fall kan det vara bra att använda andra uttrycksformer eller digitala verktyg som stöd för att inkludera och väcka intresse hos barnen.

Film: Samtala om texter (tid 08:45 minuter)

En förskollärare leder barn i ett sokratiskt samtal där barnen får lyssna och försöka förstå varandra, uttrycka sina egna idéer och samarbeta genom att bygga vidare på varandras idéer.

Film: Samtal om text med de yngsta (tid 04:33 minuter)

Två förskollärare visar och berättar om hur de arbetar med dialogisk högläsning i en grupp med yngre förskolebarn.

Läsmiljö och läsande förebilder

När läsmiljön är prioriterad och stimulerande och böcker får ta plats signalerar det till barnen att läsning är viktigt. Det är också viktigt att du som vuxen är en läsande och skrivande förebild genom att på olika sätt visa vad skrivande och läsande är.

Du kan uppmärksamma och uppmuntra barnens läsande och skrivande genom att:

 • Initiera och genomföra spontana läs- och skrivaktiviteter.
 • Låta böckerna stå framme i barnens höjd och på olika platser i förskolan. Variera var ni är när ni läser.
 • Erbjuda ett stort urval av böcker och andra läsmedier, så att alla barn kan hitta något som passar dem.
 • Se till att det finns litteratur på barnens olika språk, i olika genrer, för olika åldrar och för olika intressen, och att det finns böcker som utmanar begränsande normer.
 • Byta ut böckerna regelbundet.
 • Erbjuda texter i olika former, som till exempel ljudböcker och bokappar.
 • Använda muntligt berättande, drama och röst.
 • Uppmuntra barnens eget berättande och skapa engagemang.
 • Ha material som barnen kan skapa egna böcker av.
 • Samverka med vårdnadshavarna till exempel genom att ordna ett hallbibliotek eller bjuda in till föräldramöte där ni talar om hur viktigt det är att läsa högt för barnen hemma.

Film: Läsmiljöer (tid 05:15 minuter)

Förskollärare på några olika förskolor berättar om hur de har låtit böckerna ta plats på deras förskolor, även som en del i barnens lek och i samarbete med hemmen.

Samarbeta med folkbiblioteken

Det tar tid att bevaka och läsa in sig på nyutkommen litteratur. Barnbibliotekarien kan vara ett stöd i att välja ut bra böcker på olika teman och kan tipsa om nyutkomna böcker. Om det inte finns ett bibliotek i närheten kan det ibland vara möjligt för förskolor att besöka bokbussen.

Senast uppdaterad 04 april 2024

Relaterat