Introduktion för lärare – skolan som social arena

Relationer är centrala i barns och ungas utveckling. Att i interaktion med andra lära sig sociala regler är en ständigt pågående process där skolans värdegrundsarbete är viktigt.

två lärare vid ett bord
Konkreta tips

Film: Skolan som en social arena (tid 04:09 min.)

Synen på barn och elever har förändrats över tid. Idag ses de som självständiga individer med demokratiska rättigheter. Barndomen och tonåren är en deltagande och viktig fas i livet.

En skolklass består av grupper och konstellationer som trivs olika bra tillsammans. Som lärare har du en ledarroll och hur du beter dig i gruppen har därför stor betydelse.

Det pedagogiska ledarskapet handlar till stora delar om att skapa en skolvardag kring återkommande rutiner. Lärarens förhållningssätt spelar stor roll. Det är därför betydelsefullt hur du genomför undervisningen, underhåller relationer, visar omtanke, förtroende och hanterar kritiska situationer. Detta har också betydelse för din roll som ledare och hur du uppfattas av eleverna.

Att komma in i en klass som lärarvikarie upplevs av många som svårt. Eleverna har ofta redan givna roller i gruppen och kan gruppens sociala regler. Genom att samtala och genomföra olika aktiviteter med eleverna och att ta dig tid att lyssna in dem, kan du uppnå ömsesidigt förtroende och respekt. Försök att vara generös och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter samtidigt som du är en tydlig ledare i gruppen.

Film: Skolans värdegrundsarbete ( tid 03:28 min.)

Konflikthantering

Barn och unga växer och utvecklas genom att förstå att det kan finnas olika synsätt. Genom att lösa konflikter lär de sig att samspela. Därför är konflikter och konflikthantering en viktig del i eleverna sociala utveckling.

När du arbetar som lärare bör du arbeta medvetet och pedagogiskt med att förebygga konflikter. En lärare som kan hantera konflikter möts ofta av respekt. Eleverna känner trygghet om en vuxen är stabil och har strategier att ta till när konflikter mellan elever uppstår.

När det gäller konflikthantering kan du som lärare ha hjälp av Cohens konfliktpyramid.

Konflikthantering kräver kunskaper, analys och träning, artikel

Elevdemokrati

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan betonas att eleverna ska ta del i demokratiprocessen. Det innebär att de ska kunna påverka sin utbildning. Som lärare behöver du därför ge dina elever möjlighet att påverka val av bland annat teman och aktiviteter och beakta elevernas förslag när du planerar din undervisning. Skolan ska också skapa andra sammanhang där eleverna får vara med och bestämma. Det kan till exempel vara klassråd, elevråd, miljöråd eller kamratråd.

Läraren i det kollegiala sammanhanget

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare i samarbete utvecklar undervisningen.

Som visstidsanställd eller vikarie får du kanske inte ta del av all kompetensutveckling som erbjuds. Däremot ingår du, liksom alla andra lärare, i arbetslaget och i ett kollegialt sammanhang.

Genom att delta i dessa sammanhang kan du få stöd av dina kollegor. Det kan exempelvis handla om gemensam lektionsplanering, diskussioner om didaktiska frågor eller om lokal skolutveckling. Tillsammans kan ni både stärka arbetet med den egna klassen och de elever som ni har gemensamt i arbetslaget som helhet.

Senast uppdaterad 14 mars 2024