Lesson study i anpassade skolformer

Lesson study är en metod där lärare tillsammans planerar, genomför, observerar och sedan analyserar en lektion med fokus på undervisning och elevers lärande. Syftet är att undersöka och utveckla sin undervisningspraktik. Här kan du läsa om hur du genomför en lesson study.

Förstora bilden

Klicka för att förstora illustrationen.

Att genomföra en lesson study

Arbetet inleds med att lärargruppen identifierar ett utvecklingsområde där de vill utveckla sin undervisning. Ofta handlar det om ett undervisningsmoment som gruppen upplever att det är svårt att undervisa om. Det kan till exempel vara

  • ett kunskapsinnehåll som behöver kunna förklaras på olika sätt
  • ett undervisningsmoment där man vill öka elevernas delaktighet
  • ett undervisningsmoment där lärarna upplever att de saknar erfarenhet.

Planera lektionen

När lärarna har identifierat utvecklingsområdet planerar de tillsammans en lektion.

Genomför lektionen

När lektionen är planerad genomför en av lärarna lektionen medan de andra lärarna observerar den. Det är inte läraren som individ som observeras utan lektionsupplägget och utfallet av lektionen.

Utvärdera lektionen

Efter lektionen utvärderar lärarna tillsammans hur lektionen gick och vad som behöver revideras. Underlaget för utvärderingen är de observerande lärarnas anteckningar och den undervisande lärarens egen reflektion.

Revidera lektionen

Till sist reviderar lärarna lektionen tillsammans, genomför lektionen igen och gör en ny utvärdering. Efter det kan förloppet upprepas fler gånger, men det vanligaste är att stoppa efter två genomförda lektioner och därefter sammanfattar och redovisar resultatet.

Vad ska dokumenteras och hur?

En lesson study-cykel avslutas med att arbetet sammanfattas och redovisas. Den som har ansvarat eller handlett studien kan till exempel skriva en rapport utifrån den dokumentation som deltagarna har bidragit till tillsammans under studien.

Det är viktigt att dokumentera löpande och systematiskt under arbetets gång. På förhand kan det vara svårt att veta exakt vad som ska dokumenteras och hur. Ett tips är att ta del av hur andra har gjort och anpassa det arbetssättet till er verksamhet. Längst ner på den här sidan finns en litteraturlista för vidare läsning. Flera av dessa titlar ger exempel på mallar för dokumentation.

Konkreta tips

Förutsättningar för ett lyckat genomförande

För att metoden lesson study ska fungera och bli ett verktyg i arbetet med att kontinuerligt utveckla undervisningen behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Sammanfattningsvis handlar det om att det finns en organisation och en struktur där genomförandet är möjligt. Det ska också vara en del av det kollegiala utvecklingsarbetet och inte en separat aktivitet som genomförs vid sidan av.

Följande två aspekter har visat sig vara särskilt betydelsefulla:

  • En erfaren handledare som kan leda arbetet. Handledaren kan tas in externt men det vanligaste är att handledaren utses på skolan. Det kan till exempel vara en förstelärare.
  • Avsatt tid för genomförandet och att arbetet är en del av det pågående utvecklingsarbetet på skolan.

Så arbetar lärare med lesson study på en anpassad gymnasieskola

Film: Kollegialt lärande genom Lesson study (tid 8:47 minuter)

I den här filmen berättar lärare, förstelärare och en rektor om hur de arbetar tillsammans för att utforska sin praktik och elevernas lärande genom att använda modellen Lesson study i en anpassad gymnasieskola.

Diskutera innehållet i filmen

Reflektera individuellt eller tillsammans med kollegor utifrån filmen. Nedan finns förslag på några diskussionsfrågor.

  1. Hur kan ni involvera all personal i arbetet, dvs elevassistenter och annan personal som medverkar i undervisningen, utifrån lärarens planering och ansvar kring genomförandet av undervisningen?
  2. I filmen nämner de medverkande olika sätt att göra eleverna delaktiga. Hur arbetar ni på er skola för att göra eleverna delaktiga i undervisningen?
  3. Hur kan ni förbereda eleverna på att bli mer självständiga i sitt lärande om ni så som lärarna i filmen beskriver, backar för att eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper?
  4. Vilka förutsättningar finns eller behöver det finnas för att ni ska kunna prova på Lesson study i er verksamhet? Vilka behöver prata ihop sig för att ni ska kunna organisera för ett sådant arbete?
  5. Vilket ämne eller ämnesområde kan det passa att börja med? Vilket lärande hos eleverna vill ni undersöka?
Ansvar

Så kan lesson study bidra till att utveckla undervisningen

Lesson study är en cyklisk process som bygger på kollegialt lärande. Modellen innebär ett tydligt gemensamt ansvar där lärarna utforskar sin praktik. Genom att lärarna tillsammans planerar, genomför och observerar och därefter analyserar en lektion kan själva genomförandet förfinas och lärarna får ta del av varandras tankar och erfarenheter. Just detta erfarenhetsutbyte är en nyckelfaktor till hur metoden kan bidra till att utveckla undervisningen. Det finns också möjlighet att sprida erfarenheterna vidare på skolan genom att man bjuder in andra lärare för att delta i både lektionsobservation och i den efterföljande diskussionen. Vi pratar ofta om lärares beprövade erfarenhet, genom att använda metoden lesson study kan man dokumentera och sprida beprövad erfarenhet på skolan.

Forskning och fördjupning

Läs mer

Forskning: Lesson study kan stärka lärandet

Lärares professionella säkerhet kan stärkas genom kollegiala samtal där de får reflektera över sitt agerande och sina beslut i undervisningen. Lärares observationer av lektioner kan leda till nya upptäckter av elevers förmågor och intressen. I nästa steg får detta betydelse för hur elevernas lärande kan stärkas, visar en ny studie.

Lesson study kan stärka lärandet i anpassade skolformer

Kunskapsbank vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har i samarbete med bland andra Skolverket tagit fram en kunskapsbank med stöd för arbetet med både lesson study och learning study där man läsa mer om de teorier som ligger till grund och hur man kan arbeta utifrån modellerna.

Skillnaden mellan lesson study och learning study

Lesson study innebär att en grupp lärare tillsammans arbetar med att utveckla en lektion. Arbetet sker i en cykel. En annan närliggande metod är Learning study där det är elevens lärande som är i fokus. Metoderna är uppbyggda på samma sätt men har olika syften när det gäller vad man vill undersöka och utveckla. Eftersom metoderna är så pass närliggande är det vanligt att de överlappar. Frågan om elevens lärande är till exempel relevant även när man tittar på ett enskilt lektionsupplägg.

Senast uppdaterad 08 mars 2024