Projekt- och grupparbete och elever med NPF

Här får du som är rektor, lärare, elevhälsopersonal och övrig skolpersonal stöd för hur ni på skolan kan arbeta med grupp- och projektarbete. Materialet ska särskilt inspirera till att ge stöd i planering och genomförande av grupp- och projektarbete för elever med NPF-diagnoser.

Materialet består av tre filmer där Joanna Lundin som är lärare och pedagogisk utvecklingsledare ger sina tips för att få till ett bra grupp- eller projektarbete. Utöver filmerna finns också text om hur NPF kan påverka arbetet samt länkar till fördjupande läsning.

Konkreta tips

Att planera för ett projekt- och grupparbete

Att arbeta i grupp och projekt ställer på olika sätt höga krav på alla elever oavsett ålder och kan vara särskilt utmanande för elever inom NPF-spektret. I den första filmen berättar Joanna om vilka samarbetsförmågor som är viktiga för att arbeta tillsammans. I planeringen av ett projekt- eller grupparbete kan man redan från början tänka på följande nyckelbegrepp:

 • Struktur
 • Tydlighet
 • Förutsägbarhet.

Film: Att skapa förutsättningar för ett fungerande grupp- eller projektarbete del 1 (tid: 1:49 minuter)

Joanna Lundin, lärare och pedagogisk utvecklingsledare, Skolkraft.

Reflektionsfrågor – Att planera för ett projekt- och grupparbete

 • I filmen finns en bild som visar exempel på samarbetsförmågor. Hur skapar vi förutsättningar för alla elever att träna dessa förmågor?
 • Vilka strategier har vi idag för att stötta våra elever när de ska arbeta i grupp- och projektarbeten?

Samarbetsförmågorna i bilden är

 • planera tillsammans, hålla deadline, bygga vidare på andras idéer, lösa uppgiften, vara uthållig
 • turas om, behålla fokus, uppmuntra, förklara hur du tänker
 • se på den som pratar, lyssna på den som pratar, ställa frågor, låta alla prata klart
 • tala så alla hör, fråga hur de andra tänker, prata lugnt, säga vad du tycker, komma på idéer.

Att skapa ramar och förutsättningar som stöd för ett fungerande grupp- och projektarbete

I vår andra film ger Joanna exempel på hur man kan göra för att skapa tydliga ramar och förutsättningar för ett fungerande grupp- och projektarbete. Följande punkter tas upp i filmen:

 • Vilka roller ska vi ha i grupparbetet? Vem gör vad?
 • Hur länge ska arbetet pågå?
 • Hur fördelar vi ansvaret?
 • Hur hanterar vi talutrymmet och hur stöttar vi elever som inte har lika lätt att uttrycka sig verbalt?
 • Vad är syftet med grupp- och projektarbetet? Ett tydligt syfte ökar motivationen för eleverna.
 • Vad gör vi om samarbetet eller arbetet inte fungerar?

Film: Att skapa förutsättningar för ett fungerande grupp- eller projektarbete del 2 (tid: 4:00 minuter)

Joanna Lundin, lärare och pedagogisk utvecklingsledare, Skolkraft.

För att arbeta fram strukturer för ovanstående punkter tillsammans med eleverna kan olika typer av kooperativa arbetssätt användas. När ramen väl är satt kan eleverna fokusera på den kreativa, aktiva delen av arbetet.

Att upprätthålla energi, fokus och ork innebär utmaningar för många elever oavsett ålder och något som elever med NPF-diagnoser kan ha särskilt svårt med. Därför behövs kontinuerliga digitala och/eller analoga avstämningar, där eleverna ges möjlighet att individuellt och tillsammans reflektera över arbetet i gruppen.

Reflektionsfrågor – Att skapa ramar och förutsättningar som stöd för ett fungerande grupp- och projektarbete

 • Vad kan vi och våra elever göra tillsammans för att skapa tydliga ramar och förutsättningar för grupp- eller projektarbete?
 • Vilka strategier och planer bör vi ha ifall samarbetet eller arbetet i grupperna inte fungerar? Hur tar vi fram dessa tillsammans med våra elever?

Fem sammanfattande tips att tänka på vid grupp- och projektarbeten

I den tredje filmen ger Joanna oss fem tips som sammanfattar stödet för fungerande grupp- och projektarbete.

Film: Att skapa förutsättningar för ett fungerande grupp- och projektarbete del 3 (tid: 2:35 minuter)'

Joanna Lundin, lärare och pedagogisk utvecklingsledare, Skolkraft.

 1. Att tydligt och klart gå igenom syfte och förväntat resultat
 2. Att ta reda på elevernas förkunskaper så att den kognitiva nivån blir lagom
 3. Att använda strukturer där alla gruppmedlemmar kan vara aktiva
 4. Att ta till vara elevernas egna intressen och frågeställningar
 5. Att avsätta lagom mycket tid för att upprätthålla fokus.

Reflektionsfrågor – Sammanfattande tips att tänka på:

 • Diskutera era reflektioner utifrån vad ni läst och hört ovan
 • Hur går ni vidare för att utveckla grupp- och projektarbeten i er verksamhet?

Exekutiva funktioner och grupp- och projektarbeten

Exekutiva funktioner är viktiga för oss alla. De utvecklas under hela barndomen, är som bäst när man är ung vuxen och blir sedan svagare med åldern. För personer med NPF kan det däremot fungera lite annorlunda då regleringen av de här funktionerna kan skilja sig åt.

Precis som samarbetsförmågorna som nämns i den första filmen är följande exekutiva funktioner viktiga för ett fungerande grupp- och projektarbete:

 • Organisation
 • Planering och prioritering
 • Tidsuppfattning
 • Uthållighet
 • Sätta igång med uppgifter
 • Metakognition
 • Arbetsminne
 • Flexibilitet
 • Uppmärksamhet
 • Impulskontroll
 • Affektkontroll.

Finns det svårigheter inom de här områdena kan eleven behöva olika kognitiva stöd.

Det är också viktigt att man utifrån ålder och mognad själv blir medveten om sina utmaningar och får hjälp med att hitta strategier för att kompensera för bristerna. Idag finns det exempelvis olika funktioner och teknik som kan verka som tidshjälpmedel, minnesstöd eller dokumentationsstöd. Även de arbetssätt som Joanna nämner i filmerna ovan kan kompensera för brister i just de exekutiva funktionerna.

Forskning och fördjupning

Mer om NPF

NPF är en förkortning av Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är ett samlingsnamn för en grupp olika tillstånd och funktionsnedsättningar. Vanliga Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till exempel autism och adhd.

NPF-relaterad problematik i grundskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2023