Stöd för undervisning om Förintelsen

Undervisning om Förintelsen kan innebära utmaningar för dig som lärare eftersom ämnet är komplext och kan väcka starka reaktioner hos eleverna. Här får du stöd i att planera och genomföra din undervisning om Förintelsen.

Sex personer sitter runt ett bord och studerar fotografier.


Materialet "Rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen" är framtaget av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Nätverket IHRA grundades 1998 på initiativ av dåvarande statsminister Göran Persson och arbetar för att stärka, främja och verka för utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsens historia.

Materialet ger dig stöd i att

 • utforma en undervisning som stimulerar viljan att lära om Förintelsen
 • öka elevernas kunskaper om antisemitismens uttryck och former
 • öka elevernas insikt i antisemitismens betydelse för Förintelsens genomförande
 • främja elevernas förmåga att identifiera förnekelse och förvanskning av denna historia
 • utveckla elevernas förståelse för de processer som kan leda till folkmord eller andra brott mot mänskligheten
 • föra samtal om eget och kollektivt ansvar samt normers betydelse för samhällsutvecklingen.

Materialet ”Rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen” riktar sig i första hand till dig som är lärare i historia. De ger också användbara verktyg för lärare som undervisar i alla ämnen och där diskussioner kopplade till Förintelsen kan uppstå. Genom att arbeta ämnesövergripande med Förintelsen ökar möjligheterna att förhålla sig till ämnets komplexitet.

Konkreta tips

Materialet Rekommendationer för undervisning om Förintelsen

Här hittar du materialet:

Rekommendationer för undervisning om Förintelsen (IHRA)PDF (pdf, 855 kB)

Så här fungerar materialet

Materialet är tänkt att fungera som en ram du kan ha som utgångspunkt i planeringen av din undervisning om Förintelsen. Materialet är indelat i tre avsnitt:

 • Varför undervisa om Förintelsen?
 • Vad bör läras ut om Förintelsen?
 • Hur undervisar man om Förintelsen?

Varför undervisa om Förintelsen?

I det här avsnittet av materialet får du argument för varför det är viktigt att undervisa om Förintelsen. Här är tre exempel från materialet:

 • Genom studier av Förintelsens historia blir det tydligt vilken roll som historiska, sociala, religiösa, politiska och ekonomiska faktorer kan spela för att urholka och lösa upp demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Det kan få eleverna att reflektera över vikten av rättssäkerhet och demokratiska institutioner.
 • Antisemitismen lever kvar i efterdyningarna av Förintelsen, och det finns tecken på att den ökar. Att studera antisemitism kopplat till den nazistiska ideologin belyser hur fördomar, stereotyper, främlingsfientlighet och rasism kommer till uttryck och sprids.
 • Folkmord är inte en spontan och oundviklig händelse. Studier av Förintelsen visar att folkmord alltid föregås av en process. Som lärare är det viktigt att du kan peka på var i processen som det är möjligt att utmana och kanske även stoppa den.

Vad bör läras ut om Förintelsen?

Det här avsnittet visar hur du som lärare kan ge eleverna möjlighet att utforska varför och på vilka sätt Förintelsen inträffade. Här är några exempel från materialet:

 • Vilka var de avgörande stegen och de avgörande besluten i folkmordsprocessen?
 • Hur och varför blev människor förövare eller medbrottslingar i dessa brott?
 • Såg det olika ut i olika länder?
 • På vilka olika sätt förhöll sig de utsatta till förföljelserna och massmorden?

Materialet framhåller att Förintelsens historia inte bör betraktas endast utifrån förövarnas agerande – judiska och andra offer måste beskrivas som individer, inte som passiva personer som lät sig trakasseras och mördas. Det är viktigt att eleverna får kännedom om att det också förekom motståndshandlingar.

Hur undervisar man om Förintelsen?

I det här avsnittet får du förslag på hur du kan undervisa om Förintelsen och skapa en öppen och trygg lärmiljö där eleverna ges utrymme och tid till att reflektera. Här är några exempel från materialet:

 • Var noga med vilka bilder och källor du använder.
 • Visa hur Förintelsens historia består av en serie olika och sammanhängande händelser.
 • Ge eleverna tid och utrymme att reflektera.
 • Ge eleverna möjlighet att utforska historiska fakta och inta ett kritiskt förhållningssätt.
 • Ta hänsyn till att i ditt klassrum finns individer med olika bakgrund, historia, föreställningar och känslor.
 • Undvik att framställa förövarna som obegripliga monster.
Forskning och fördjupning

Här hittar du mer stöd för din undervisning om Förintelsen

Fortbildning: "Vad, varför och hur undervisa om Förintelsen – nya perspektiv"

Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till fortbildning för att visa på de olika aspekter och kunskapsområden Förintelsens historia rymmer, och för att bidra till att lärare utvecklar och inkluderar olika perspektiv i sin undervisning om Förintelsen. Det sker genom två digitala halvdagsseminarier, med första tillfälle den 2 november och det andra den 16 november.

Anmälan och mer information

Klassrumsmaterial

Här är tips på innehåll som kan användas i undervisningen om Förintelsen. Alla material nedan finns på Forum för levande historias webbplats.

Fakta om Förintelsen

Här hittar du omfattande texter om Förintelsen. Det finns inget enkelt svar på frågan om hur Förintelsen kunde inträffa och vi kan bara försöka förstå genom att studera det som hände. Vad hände i Tyskland efter första världskriget? Hur inleddes den nazistiska propagandan? Hur såg den nazistiska ideologin ut? 

Fakta om Förintelsenlänk till annan webbplats

Klassrumsmaterial om Förintelsen och andra världskriget

Genom fakta, frågor och ordförklaringar får eleverna en översikt över hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Materialet har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov. Det kan även användas som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet. Till materialet finns en lärarhandledning.

Klassrumsmaterial om Förintelsen och andra världskrigetlänk till annan webbplats

Klassrumsmaterial om antisemitism då och nu

I det här materialet kan eleverna lära sig mer om antisemitism förr i tiden och idag. Du får också veta vad du kan göra för att arbeta mot spridning av fördomar och hat. Materialet riktar sig i första hand till högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Klassrumsmaterial om antisemitism då och nulänk till annan webbplats

Vittnesmål med klassrumsövningar

I det här materialet kan eleverna gemensamt ta del av filmklipp med personliga vittnesmål som en utgångspunkt för reflektion och diskussion. Genom övningar i form av gruppdiskussioner, estetisk gestaltning och skrivövningar får eleverna uttrycka tankar och åsikter kring de olika teman som vittnesmålen berör. Materialet innehåller lektionsupplägg och lärarhandledning.

Vittnesmål med klassrumsövningarlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 oktober 2021