Statistik om lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19

Läsåret 2018/19 tjänstgjorde 1 778 lärarassistenter i grundskolan. 60 procent arbetade i en kommunal skola och närmare 40 procent arbetade i en fristående skola. Av samtliga grundskolor var det cirka 15 procent som hade lärarassistenter läsåret 2018/19.

Ingen beständig personalgrupp mellan läsåren

Mellan läsåren 2017/18 och 2018/19 ökade antalet lärarassistenter i grundskolan med 139 personer, vilket motsvarar en ökning med 8 procent. Det är delvis olika personer som arbetar som lärarassistenter i grundskolan under de två läsåren. Närmare fyra av tio lärarassistenter 2018/19 arbetade inte alls inom skolväsendet 2017/18. Fyra av tio lärarassistenter 2018/19 arbetade som lärarassistent även läsåret innan medan drygt två av tio hade andra befattningar 2017/18.

Lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19 efter inrapporterad tjänst läsåret 2017/18. Andel.

Cirkeldiagram som visar andelen lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19 efter inrapporterad tjänst läsåret 2017/18.

Kortare anställningar är relativt vanligt

Närmare hälften av lärarassistenterna i grundskolan 2018/19 hade en visstidsanställning. De lärarassistenter som hade en visstidsanställning var i regel yngre än de lärarassistenter som hade en tillsvidareanställning. Nära hälften av de lärarassistenter som hade en visstidsanställning var under 30 år.

Åldersfördelning bland lärarassistenter i grundskolan efter anställningsform och åldersgrupp, läsåret 2018/19.

Stapeldiagram som visar åldersfördelning bland lärarassistenter i grundskolan efter anställningsform och åldersgrupp, läsåret 2018/19.

Varierande utbildningsbakgrund

Lärarassistenterna har en varierande utbildningsbakgrund. Hälften av lärarassistenterna i grundskolan 2018/19 hade en gymnasial utbildning som högsta utbildning. Cirka 37 procent hade en eftergymnasial utbildning. Det var 9 procent av lärarassistenterna som hade en pedagogisk högskoleexamen.

Utbildningsnivå bland lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19.

Cirkeldiagram som visar utbildningsnivå bland lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19.

Om statistiken

Uppgifter om pedagogisk personal samlas in årligen av Statistiska centralbyrån på Skolverkets uppdrag. Från och med läsåret 2017/18 samlas lärarassistenter in som egen personalkategori. Mätdatum för uppgifterna som redovisas i denna promemoria är den 15 oktober 2018 och avser läsåret 2018/19. Möjligheten att ansöka om statsbidrag för anställning av lärarassistenter infördes läsåret 2019/20.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .