Statistik om särskild utbildning för vuxna läsåret 2019/20

Nu finns officiell statistik om elever i särskild utbildning för vuxna (särvux) läsåret 2019/20. Statistiken baseras på alla elever i särvux under den mätvecka som innehåller mätdatumet 15 oktober 2019. Statistiken visar bland annat antalet elever, på vilken nivå de läser, deras ålder, samt hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

Allt färre kommuner erbjuder särvux

Antalet kommuner som erbjuder särvux har minskat de senaste tio läsåren. Läsåret 2009/10 erbjöds särvux i 215 kommuner medan 177 kommuner erbjuder särvux läsåret 2019/20. Runt 7 procent av eleverna studerar i en annan kommun än folkbokföringskommunen och denna andel har inte förändrats nämnvärt genom åren. Det har således inte skett en ökning av andelen elever som förflyttar sig till andra kommuner för att läsa inom särvux på grund av att skolformen inte erbjuds i deras hemkommun.

Antalet elever på särvux minskar

Antalet elever inom särvux har också minskat under de senaste åren. Läsåret 2009/10 uppgick antalet elever till 4 868 och läsåret 2019/20 är antalet elever 3 525, vilket är en minskning med 28 procent mellan åren. Det är främst antalet elever på grund- och träningsskolenivå som har minskat. Läsåret 2019/20 studerar 1 576 elever på grundsärskolenivå och 978 på träningsskolenivå. Sedan läsåret 2009/10 är det en minskning av antal elever med 30 respektive 33 procent. På gymnasiesärskolenivå har antalet elever inte förändrats nämnvärt mellan åren. Totalt 1 335 elever läser på gymnasiesärskolenivå 2019/20. En elev kan läsa på flera nivåer under ett kalenderår och därför motsvarar inte antalen unika elever.

Diagram över antalet elever inom särvux fördelat på grundsärskolenivå, träningsskolenivå och gymnasiesärskolenivå, Läsåren 2009/10 – 2019/20.

Figur 1: Antalet elever inom särvux fördelat på grundsärskolenivå, träningsskolenivå och gymnasiesärskolenivå, Läsåren 2009/10 – 2019/20.

Eleverna på särvux är generellt sett äldre än eleverna på komvux

Totalt 61 procent av eleverna inom särvux är 30 år eller äldre, vilket kan jämföras med komvux (exklusive sfi) där majoriteten (55 procent) är under 30 år (kalenderåret 2018). Könsfördelningen är jämn. Kvinnorna utgör 51 procent av eleverna och männen 49 procent. En mindre andel, 15 procent, är födda utomlands.

Publicerades den .