Statistik över elever i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20

För tredje året i rad ökar antalet elever i gymnasiesärskolan. Läsåret 2019/20 går det 6 380 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med 3 procent från föregående läsår.

Elevantalet ökar för tredje året i rad och har från förra läsåret ökat med cirka 200 elever. Det är en följd av att antalet elever i grundsärskolan ökat flera läsår i rad. Antalet elever på nationella program ökar med 2 procent och antalet på individuella program ökar 6 procent. Kvinnorna står för den största ökningen av elever på både nationella program och individuella program. Av alla elever i gymnasiesärskolan går 57 procent på nationella program och 43 procent på individuella program.

Diagram 1. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2019/20.

Diagram som visar antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2019/20.

Kommentar: Hösten 2013 infördes den reformerade gymnasiesärskolan. Beteckningen nationella program i diagrammet avser även specialutformade program före reformen 2013. Beteckningen individuella program avser före reformen 2013 yrkesträning och verksamhetsträning.

Könsfördelningen skiljer sig mellan programmen

De nationella program som har flest elever är administration, handel och varuhantering samt hotell, restaurang och bageri med 703 respektive 679 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion (156 elever).

Det är färre kvinnor än män som går i gymnasiesärskolan. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor omkring 40 procent och män 60 procent. Men nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader. På några nationella program är näst intill samtliga elever män. På fastighet, anläggning och byggnation samt fordonsvård och godshantering är 93 respektive 92 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna utgör stor majoritet är hälsa, vård och omsorg (79 procent). Andelen kvinnor och män är som jämnast på estetiska verksamheter, där kvinnorna är 51 procent och männen 49 procent, samt på samhälle, natur och språk (48 procent kvinnor, 52 procent män).

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20, per program och kön.

Diagram 2. Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2019/20, per program och kön.

Färre kommuner och skolenheter erbjuder utbildning inom gymnasiesärskolan

Antalet kommuner som erbjuder gymnasiesärskoleutbildning har sedan läsåret 2013/14 minskat från 172 till 156 läsåret 2019/20. Under samma period har antalet gymnasiesärskoleenheter minskat från 304 till 238. Omkring 37 procent av eleverna studerar i en annan kommun än den kommun de är folkbokförda i. Motsvarande andel läsåret 2013/14 var 34 procent. Det har således skett en ökning av andelen elever som förflyttar sig till andra kommuner för att läsa gymnasiesärskoleutbildning på grund av att skolformen inte erbjuds i den kommun de bor i.

Vanligast med kommunal huvudman

Andelen elever som går i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman är högre än enskild huvudman, 91 jämfört med 9 procent. Elever på det nationella programmet estetiska verksamheter går i högst utsträckning på gymnasiesärskolor med enskild huvudman (21 procent) jämfört med elever på andra nationella program.

Tabell 1. Andel (procent) elever på gymnasiesärskolor med offentlig respektive enskild huvudman läsåret 2019/20, per program.

Tabell 1. Andel (procent) elever på gymnasiesärskolor med offentlig respektive enskild huvudman läsåret 2019/20, per program.

Publicerades den .