Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2019

Under det andra halvåret 2019 omfattades 53 200 ungdomar av aktivitetsansvaret enligt kommunernas rapportering. Dessa ungdomar har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och deltar inte heller i någon av dessa utbildningar. Motsvarande antal för andra halvåret 2018 var 58 600 ungdomar.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2019

Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för andra halvåret 2019, i tabeller

Ungdomarna i jämförelse med kohorten

Av de 53 200 ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret var 22 700 kvinnor och 30 500 män. Det var en något större andel män inom aktivitetsansvaret (57 procent) än i jämförelsekohorten (53 procent).

Ungdomar födda utomlands är överrepresenterade, framförallt männen, bland ungdomar inom aktivitetsansvaret jämfört med kohorten. Samma tendens kan man även se bland ungdomarna som är nyinvandrade.

Ungdomarnas sysselsättning och åtgärder

Kommunerna har rapporterat sysselsättning vid det senaste kontakttillfället för 22 200 av 53 200 ungdomar, vilket utgör mindre än hälften av ungdomarna inom aktivitetsansvaret. Om man lägger till ungdomarna som saknar sysselsättning till de man inte känner till sysselsättningen för utgör det knappt 70 procent av ungdomarna. Det är enbart 7 procent av alla ungdomar som rapporteras som har studier av något slag som sysselsättning vid kontakttillfället.

10 400 av de 53 200 ungdomarna inom aktivitetsansvaret rapporterades ha deltagit i minst en åtgärd (varav 60 procent män och 40 procent kvinnor). Det är 19 procent av kvinnorna som har rapporterats delta i minst en åtgärd och motsvarande andel bland männen är 20 procent. De vanligaste åtgärderna var enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning.

Om åtgärderna har haft avsedd effekt ska ungdomarna ha motiverats till fortsatta studier. Statistiken visar att studier är vanligast om alla former av studier läggs ihop. Ungefär en tredjedel av ungdomarna (41 procent kvinnor och 59 procent män) har studier som sysselsättning efter avslutad åtgärd. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna (40 procent kvinnor och 60 procent män) har ingen eller okänd sysselsättning efter avslutad åtgärd.

Vanligaste orsaken till att avregistreras var att ungdomen har fyllt 20 år.

Uppföljning av kommunernas rapportering

Skolverket tar fram statistik på kommunnivå för att uppmärksamma kommunerna på den egna kommunens eventuella felrapporteringar i syfte att hjälpa till att åtgärda brister i rapporteringen.

Liksom vid tidigare uppföljningar finns det fortfarande kommuner som identifierar och rapporterar mindre än hälften av den troliga målgruppen, men samtidigt rapporterar var fjärde kommun minst 90 procent av de aktuella ungdomarna.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .