Antalet elever inom komvux fortsätter att öka

Totalt 387 000 elever studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. Antalet elever som huvudsakligen läser på grundläggande nivå har nästan dubblerats (från 33 500 elever 2010 till 60 700 elever 2019). Samtidigt har antalet elever som huvudsakligen läser på gymnasial nivå ökat med 25 procent under samma tidsperiod (från 160 000 till 200 000 elever) och antalet elever som studerar sfi har ökat med 59 procent (från 96 000 till 153 000 elever).

Kurser inom flera delar av komvux

En del av eleverna läser kurser på både grundläggande och gymnasial nivå, eller kurser inom både sfi och grundläggande eller gymnasial nivå under ett och samma kalenderår. År 2019 var det 30 000 elever (8 procent) som studerade på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux, och 26 800 elever (7 procent) som läste sfi och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Siffrorna är i stort sett oförändrade sedan föregående år.

Fler elever läser yrkeskurser inom komvux på gymnasial nivå

Antalet elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som läser yrkeskurser ökar. År 2016 läste drygt 79 000 av eleverna yrkeskurser medan 97 200 elever gjorde det 2019. Eleverna kan läsa olika kurser som sammansatt motsvarar de nationella programmen som eleverna läser inom gymnasieskolan. Skolverket samlar inte in program inom komvux utan inriktningarna modelleras fram utifrån kurserna. Resultaten visar att 35 200 elever läste en yrkesinriktning på gymnasial nivå under 2019, vilket utgör 18 procent av det totala antalet elever på gymnasial nivå. Flest elever (15 000) läste inriktningen vård och omsorg, följt av barn och fritid vilket 7 600 elever läste.

Distansstudier

Redan innan coronapandemin skedde en relativt stor andel av utbildningen i komvux på grundläggande och gymnasial nivå i form av distansstudier. År 2019 läste totalt 27 procent av alla kursdeltagare på distans. Vanligast är det att läsa på distans bland kursdeltagarna på gymnasial nivå, vilket 30 procent gjorde. På grundläggande nivå läste 14 procent av kursdeltagarna på distans. Idag publicerar Skolverket en fördjupning om distansstudier inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå i samband med att den officiella statistiken om komvux publiceras.

PM − Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019

PM − Distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen 2019

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019 på riksnivå, i tabeller

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2019 på riksnivå, i tabeller

Officiell statistik på riksnivå om elever och kursdeltagare i komvux i sfi år 2019, i tabeller

Officiell statistik på riksnivå om utbildningsresultat och kursprov i komvux i sfi år 2019, i tabeller

Statistiken om komvux i ett PM

Från att tidigare ha publicerat två separata PM för komvux på grundläggande och gymnasial nivå respektive sfi, publicerar Skolverket i år ett PM som omfattar hela komvux. Skolverket publicerar också sedan 2018 en tabell som visar det totala antalet elever inom komvux (Komvux – Elever och kursdeltagare – Tabell 2C).

Skolverkets statistik

Skolverkets statistik om den kommunala vuxenutbildningen under 2019 som beskrivs ovan är en del av Sveriges officiella statistik och publiceras enligt publiceringsplan. Sedan 2016 är också svenska för invandrare (sfi) en del av skolformen kommunal vuxenutbildning. Majoriteten uppgifter om sfi redovisas fortfarande separat från statistiken om komvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .