Betyg och stöd från årskurs 6 till 9, 2017–2019

Elevernas resultatutveckling från årskurs 6 till 9 i grundskolan har analyserats tillsammans med skolornas insatser i form av särskilt stöd. Resultatet finns i ett PM – Betyg och särskilt stöd i årskurs 6 till 9 2017-2019.

Skolverkets PM: PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9, 2017–2019

De allra flesta eleverna uppnår godkända betyg (A–E) både i årskurs 6 och 9. Alla elever avslutar dock inte grundskolan med godkända betyg. Drygt 60 procent av de elever som inte hade uppnått godkänt betyg i minst ett ämne vårterminen i årskurs 6 hade inte heller uppnått godkänt betyg i minst ett ämne då de avslutade årskurs 9 år 2019.

Ungefär en av tio elever har fått särskilt stöd någon gång under årskurs 7, 8 och/eller 9

Av samtliga som lämnade årskurs 9 åren 2017–2019 hade ungefär en av tio elever fått särskilt stöd någon gång under årskurs 7, 8 och/eller 9.

Bland de elever som avslutat årskurs 9 och som saknade godkänt betyg i ett ämne vårterminen i årskurs 6 hade en av fyra elever fått särskilt stöd under årskurs 7, 8 och/eller 9. Av de som inte hade uppnått godkända betyg i flera ämnen vårterminen i årskurs 6 var det nästan hälften som hade fått särskilt stöd under årskurs 7, 8 och/eller 9. Andelarna låg på ungefär samma nivåer för de som avslutade årskurs 9 åren 2017–2019.

De elever som saknade särskilt stöd vid mättillfället i årskurs 7, 8 och 9, behöver inte ha varit helt utan stöd. Skolan kan till exempel ha gjort bedömningen att extra anpassningar inom ramen för undervisningen varit tillräckliga. Eleverna kan också ha fått särskilt stöd senare under läsåret, efter att det särskilda stödet rapporterats in till Skolverket.

Promemorian är en kunskapssammanställning med beskrivande statistik som kan användas som underlag i huvudmännens och Skolverkets fortsatta arbete.

Publicerades den .