Betyg i specialskolans årskurs 10, läsår 2019/20

Specialskolan består av 10 årskurser. När det gäller regler för bedömning och betygssättning så är de desamma som för grundskolan, med skillnaden att kunskapskraven finns i årskurserna 4, 7 och 10 istället för i årskurs 3, 6 och 9. Utbildningen i specialskolan ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan samt ligga till grund för fortsatt utbildning. Specialskolan tar emot elever som är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, i annat fall är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning.

Vårterminen 2020 avslutade totalt 52 elever, 31 pojkar och 21 flickor, specialskolans årskurs 10. Föregående läsåret var det 66 elever totalt, 31 pojkar och 35 flickor. Specialskolan är en liten skolform vilket gör att individuella variationer får genomslag i statistiken. Det gör det svårt att göra jämförelser av resultaten mellan olika läsår.

Behörighet till gymnasieskolan

Vårterminen 2020 uppnådde 52 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Under föregående fyra läsår har motsvarande andel varierat mellan 33 och 45 procent. Om behörigheten redovisas uppdelat på de olika högskoleförberedande programmen var det 52 procent som var behöriga till det estetiska programmet. Till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen var 50 procent behöriga. Till naturvetenskaps- och teknikprogrammen var 42 procent behöriga.

Det var en högre andel bland pojkarna som var behöriga till samtliga nationella program jämfört med bland flickorna. Andelen behöriga bland pojkar var 55 procent till yrkesprogrammen, estetiska programmet och ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen medan 48 procent var behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Bland flickorna var 48 procent behöriga till yrkesprogrammen och estetiska programmet samt 43 procent till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen respektive naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

För att bli behörig till ett nationellt program krävs att en elev har fått godkänt betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik tillsammans med ytterligare fem ämnen för behörighet till yrkesprogram eller ytterligare nio ämnen för behörighet till de högskoleförberedande programmen.

Meritvärden

Det genomsnittliga meritvärdet (summan av betygsvärdena för de 16 bästa slutbetygen) för eleverna i specialskolan var 182,8 poäng våren 2020. Flickornas genomsnittliga meritvärde var 172,3 poäng medan pojkarnas genomsnittliga meritvärde var 190,3 poäng.

Det är 11 elever i specialskolan som har läst moderna språk som språkval och som kan tillgodogöra sig det som ett 17:e betyg till de övriga 16 bästa slutbetygen. Genomsnittligt meritvärde för elever som fått 17 betyg var 185,2 poäng, 173,9 för flickorna och 193,2 för pojkarna.

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå

Publicerades den .