Omsättning bland rektorer i grund- och gymnasieskolan

Lärarförsörjningen är ett av Skolverkets prioriterade områden och det finns ett behov av att få en vidgad nulägesbild av personalsituationen i skolan. I den här promemorian beskriver vi de verksamma rektorerna i grund- och gymnasieskolan men framför allt hur omsättningen av rektorer ser ut i de två skolformerna. Vi har dels tittat på vilken typ av tjänst som rektorerna som tjänstgjorde läsåret 2019/20 hade läsåret innan, dels vad rektorer som tjänstgjorde läsåret 2014/15 gjorde ett, tre respektive fem läsår senare.

PM – Rektorsomsättning 2019/20

  • Läsåret 2019/20 finns det drygt 3 900 rektorer i grundskolan och knappt
    1 200 rektorer i gymnasieskolan. Inom grundskolan är 70 procent av rektorerna kvinnor. Bland gymnasieskolans rektorer är 54 procent kvinnor och 46 procent män. Genomsnittsåldern för rektorer är runt 50 år både i grund- och gymnasieskolan.
  • Fyra av fem rektorer i grund- och gymnasieskolan läsåret 2019/20 arbetade som rektor även läsåret innan. I både grund- och gymnasieskolan hade 5 procent av rektorerna en tjänst inom övrig arbetsledning läsåret innan och en ungefär lika stor andel arbetade läsåret innan som lärare. Av rektorerna var det 7 procent, både i grundskolan respektive i gymnasieskolan, som inte arbetade inom skolväsendet läsåret innan.
  • Av grundskolans rektorer läsåret 2014/15 var sju av tio kvar som rektor på samma skolenhet efter ett läsår. Efter tre läsår var knappt fyra av tio rektorer kvar som rektor på samma skolenhet och efter fem läsår var två av tio rektorer kvar som rektor på samma skolenhet. Det var en högre andel av rektorerna med enskild huvudman som var kvar som rektor på samma skolenhet efter tre respektive fem läsår jämfört med rektorer med en kommunal huvudman. Efter ett år var skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän mindre framträdande.
  • Av gymnasieskolans rektorer läsåret 2014/15 var sju av tio kvar som rektor på samma skolenhet efter ett läsår. Efter tre läsår var fyra av tio rektorer kvar som rektor på samma skolenhet, motsvarande andel efter fem läsår var knappt tre av tio. En högre andel av rektorerna med kommunal huvudman var kvar som rektor på samma skolenhet efter ett respektive tre läsår jämfört med rektorer på skolenheter med en enskild huvudman. Efter fem år var andelen som var kvar som rektor på samma skolenhet däremot något högre bland rektorer med enskild huvudman än bland rektorer med kommunal huvudman.

Om statistiken

Uppgifter om pedagogisk personal samlas in årligen av Statistiska centralbyrån på Skolverkets uppdrag. Mätdatum för uppgifterna som utgör underlag för denna promemoria är den 15 oktober respektive läsår.

Publicerades den .