Uppföljning av regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2019

Antalet elever inom den statsbidragsfinansierade delen av regional yrkesinriktad vuxenutbildning ökade till drygt 49 000 elever 2019 från drygt 45 000 året innan.

Likt tidigare år har yrkesinriktningen vård och omsorg flest elever. Andelen som läst inom de andra yrkesinriktningarna har dock ökat jämfört med 2018. Vidare har andelen män och andelen utrikes födda elever ökat mellan 2018 och 2019. Bland de utrikes födda eleverna finns också en större andel med kortare vistelsetid i Sverige 2019 jämfört med 2018.

Läs mer i promemorian Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2019. Där redovisar Skolverket uppdraget att följa upp vilka utbildningar statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har använts till.

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2019

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .