Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Här finns statistik publicerad om elevernas terminsbetyg i årskurs 6, våren 2020, då närmare 119 000 elever avslutade årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var 73,5 procent.

Vanligast att uppnå kunskapskraven i bild och slöjd

Bild och slöjd var de ämnen där högst andel elever erhöll godkända betyg (A-E), 97,3 procent respektive 97,1 procent. Andra ämnen, som en hög andel elever hade uppnått godkända betyg i, var hem- och konsumentkunskap samt musik.

Lägst andel elever med godkända betyg var det i svenska som andraspråk (63 procent), matematik (89 procent) och engelska (90 procent).

Skillnader mellan flickor och pojkar

Flickorna nådde, liksom tidigare år, i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i alla ämnen som de läst. Det var 77,3 procent av flickorna och 70,0 procent av pojkarna som hade uppnått godkända betyg i alla ämnen. Skillnaden mellan könen minskade marginellt jämfört med våren 2019.

Ämnen där eleverna får högst respektive lägst betyg

Bland de obligatoriska ämnena var det högsta betyget (A) vanligast i engelska, där knappt 18 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för detta betyg. Det lägsta betyget (F) var vanligast i svenska som andraspråk (knappt 36 procent) och matematik (knappt 11 procent).

Andel elever (procent) med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6, våren 2020

Stapeldiagram som visar andel elever (procent) med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6, våren 2020.

Förutsättningar under våren

Under den rådande coronapandemin våren 2020 har utgångspunkten varit att alla elever ska vara i grundskolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel distansundervisning i någon omfattning eller på annat sätt disponera läsåret på ett friare sätt. I Skolverkets insamling av uppgifter om terminsbetygen i årskurs 6 finns ingen information om hur olika huvudmän har beslutat att genomföra undervisningen under våren 2020. Skolverket kan inte uttala sig om huruvida förändrade förutsättningar för betygsättning och bedömning har påverkat resultaten under rådande coronapandemi.

Publicerades den .