Statistik om sökande till gymnasieskolan 2020/21

Andelen förstahandssökande till högskoleförberedande program ökar inför läsåret 2020/21. Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2020/21. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Antal sökande till nationella program

Det var 125 000 elever som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2020/21. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program i första hand och 36 procent ett yrkesprogram i första hand. Andelen elever som sökte till högskoleförberedande program ökade med 1 procentenhet inför detta läsår jämfört med 2019/20. Det var en ökning för andra läsåret i rad.

Andel sökande och andel behöriga

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet bland eleverna följt av ekonomiprogrammet med 22 300 respektive 19 400 sökande elever. Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning fordons- och transportprogrammet (6 700 elever) följt av el- och energiprogrammet (6 400 elever).

Behörigheten till förstahandsvalet varierar, främst mellan elever som i första hand sökte till ett högskoleförberedande program jämfört med yrkesprogram. Av elever som i första hand sökte till ett högskoleförberedande program var behörigheten generellt högre jämfört med elever som i första hand sökt ett yrkesprogram. Högst andel behöriga sökande har ekonomiprogrammet och lägst andel har Vård- och omsorgsprogrammet.

Programmens storleksfördelning är i stort sett densamma om man ser till antalet sökande respektive antalet behöriga sökande elever. Ett undantag är Fordons- och transportprogrammet som har fler sökande än el- och energiprogrammet men färre behöriga sökande elever.

Publicerades den .