Statistik om etablering efter avslutade studier i komvux

Bland komvuxelever som avslutade studier på grundläggande eller gymnasial nivå under 2017 eller 2016 var 44 procent etablerade på arbetsmarknaden året efter att de lämnade komvux. Motsvarande andel som studerade vidare i högre utbildning var 18 procent. Detta visar Skolverkets nya statistik om etablering efter avslutade studier i komvux.

Efter längre yrkesutbildningar var en majoritet etablerade

Etableringsstatusen varierar beroende på vilken typ av studier som de tidigare komvuxeleverna genomgått. Arbetsmarknadsetableringen var högst bland de som hade läst yrkesutbildningar som innebar minst ett års heltidsstudier. Totalt 62 procent av de som läste minst ett år mot en yrkesinriktning hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden under 2018, ett år efter avslutade studier. Motsvarande andel bland de med en kortare yrkesutbildning var 50 procent.

Andel (procent) med olika etableringsstatus år 2018 för olika elevkategorier som avslutade komvux på grundläggande eller gymnasial nivå 2017

Diagram som visar andel (procent) med olika etableringsstatus år 2018 för olika elevkategorier som avslutade komvux på grundläggande eller gymnasial nivå 2017

Liknande etableringsstatus för kvinnor och män

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns etableringsstatus var relativt små. Detta trots att det var stor skillnad i könsfördelningen på olika utbildningar. Bland de som gått de längre yrkesutbildningar finns nästan ingen skillnad mellan könen i etableringsstatus. Detta gäller både för elevgruppen totalt och för de flesta inriktningar där det finns tillräckligt stora elevantal för att siffrorna inte ska vara alltför känsliga för slumpmässig variation. Exempelvis gäller det för bygg- och anläggning, fordon och transport, vård- och omsorg, el- och energi och restaurang- och livsmedel. För samtliga dessa inriktningar skiljer sig andelen etablerade med högst 4 procentenheter mellan kvinnor och män.

Särskild uppföljning av etablering efter regionalt yrkesvux

Skolverket publicerar nu även en särskild uppföljning av etablering efter avslutade studier bland personer som under 2017 gick på en utbildning finansierad med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Etableringsstatusen för denna grupp skiljer sig inte från andra elever som läst yrkesutbildningar med en jämförbar omfattning inom komvux

Kontakt

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .