Kommunernas aktivitetsansvar period 2019/2020

Ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och deltar inte heller i någon av dessa utbildningar.

Under perioden 2019/2020 omfattades knappt 64 000 ungdomar av aktivitetsansvaret enligt kommunernas rapportering. Av dessa ungdomar var 57 procent män och 43 procent kvinnor. Motsvarande siffror för perioden 2018/2019 var drygt 71 400 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret med fördelningen 57 procent män och 43 procent kvinnor.

Knappt 30 000 ungdomar, vilket motsvarar 47 procent av alla rapporterade ungdomar, omfattades av aktivitetsansvaret båda halvåren. Motsvarande siffra för perioden 2018/2019 var 43 procent.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för perioden 2019/2020

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller första halvåret 2020

PM – Kommunernas aktivitetsansvar period 2019/2020

Ungdomarnas bakgrund

Statistiken visar att ungdomar födda utomlands var överrepresenterade, framförallt männen, bland ungdomar inom aktivitetsansvaret jämfört med samtliga ungdomar perioden 2019/2020. Samma tendens kan man även se bland ungdomarna som är nyinvandrade.

Man kan även se att föräldrarna till ungdomarna inom aktivitetsansvaret hade en lägre eller okänd utbildningsnivå jämfört med kohorten.

Ungdomarnas sysselsättning och åtgärder

Mindre än hälften av ungdomarna inom aktivitetsansvaret (30 700 av de 63 900) har kommunerna rapporterat sysselsättningen vid det senaste kontakttillfället.

Mer än en fjärdedel av de 30 700 rapporterade ungdomarna, hade arbete som sysselsättning senaste kontakttillfället. Nästan lika stor andel rapporterades sakna sysselsättning. 16 procent av alla ungdomarna rapporterades ha studier av något slag som sysselsättning vid senaste kontakttillfället.

Knappt 15 000, vilket motsvarar ungefär 1 av 4 av ungdomarna inom aktivitetsansvaret, rapporterades ha deltagit i minst en åtgärd (varav 58 procent män och 42 procent kvinnor). En fjärdedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen rapporterades delta i minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna var enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning.

Sysselsättning efter avslutad åtgärd

Ungefär en tredjedel av ungdomarna (43 procent kvinnor och 57 procent män) hade studier som sysselsättning efter avslutad åtgärd. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna (44 procent kvinnor och 56 procent män) hade ingen eller okänd sysselsättning efter avslutad åtgärd.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .