Statistik över elever i gymnasiesärskolan 2020/21

För fjärde året i rad ökar antalet elever i gymnasiesärskolan. Läsåret 2020/21 går det 6 580 elever i gymnasiesärskolan. Det är en ökning med 3 procent jämfört med föregående läsår.

PM – Elever i gymnasiesärskolan 2020/21

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasiesärskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Elevantalet ökar för fjärde året i rad och har från förra läsåret ökat med cirka 200 elever. Det är en följd av att antalet elever i grundsärskolan ökat flera läsår i rad. Antalet elever på nationella program ökar med 5 procent och antalet på individuella program ökar med 1 procent. Av alla elever i gymnasiesärskolan går 58 procent på nationella program och 42 procent på individuella program.

Antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2020/21

Diagram över antal elever i gymnasiesärskolan läsåren 1992/93–2020/21.

Kommentar: Hösten 2013 infördes den reformerade gymnasiesärskolan. Beteckningen nationella program i diagrammet avser även specialutformade program före reformen 2013. Beteckningen individuella program avser före reformen 2013 yrkesträning och verksamhetsträning.

Könsfördelningen skiljer sig mellan programmen

De nationella program som har flest elever är administration, handel och varuhantering samt hotell, restaurang och bageri med 734 respektive 705 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion med 149 elever.

Det är färre kvinnor än män som går i gymnasiesärskolan. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor omkring 40 procent och män 60 procent. Men nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader. På några nationella program är näst intill samtliga elever män. På fastighet, anläggning och byggnation samt fordonsvård och godshantering är 93 respektive 92 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna utgör stor majoritet är hälsa, vård och omsorg (79 procent). Andelen kvinnor och män är som jämnast på estetiska verksamheter, där kvinnorna är 52 procent och männen 48 procent, samt på samhälle, natur och språk, där 45 procent är kvinnor och 55 procent män.

Antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2020/21, per program och kön

Diagram över antal elever i gymnasiesärskolan läsåret 2020/21, per program och kön.

Färre kommuner och skolenheter erbjuder utbildning inom gymnasiesärskolan

Antalet kommuner som erbjuder gymnasiesärskoleutbildning har sedan läsåret 2013/14 minskat från 172 till 155 läsåret 2020/21. Under samma period har antalet gymnasiesärskoleenheter minskat från 304 till 239. Omkring 37 procent av eleverna studerar i en annan kommun än den kommun de är folkbokförda i. Motsvarande andel läsåret 2013/14 var 34 procent. Det har således skett en ökning av andelen elever som förflyttar sig till andra kommuner för att läsa gymnasiesärskoleutbildning på grund av att skolformen inte erbjuds i den kommun de bor i.

Publicerades den .