Statistik om komvux som anpassad utbildning läsåret 2020/21

Nu finns officiell statistik om elever i komvux som anpassad utbildning för läsåret 2020/21. Statistiken visar bland annat antalet elever, vilken nivå de läser, deras ålder samt hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

Officiell statistik på riksnivå över elever i särvux, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik över elever i särvux på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Antalet elever fortsätter att minska

Komvux som anpassad utbildning finns i 169 kommuner, vilket är 8 kommuner färre än föregående år.

Även läsåret 2020/21 minskar antalet elever i jämförelse med föregående läsår. Antalet elever under läsåret 2020/21 uppgick till 3 280, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med året innan. Det kan jämföras med förra årets minskning som var 4 procent.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera orsakerna till att antalet elever minskar och ska redovisa resultatet i november 2021.

Antal elever i komvux som anpassad utbildning läsåren 2002/03–2020/21

Tabell över antal elever i komvux som särskild utbildning läsåren 2002/03–2020/21

Antalet timmar ökar

Även om antalet elever har minskat så har den genomsnittliga tiden för eleverna inom komvux som anpassad utbildning ökat från 3,7 timmar till 3,9 timmar inom mätveckan. De genomsnittliga timmarna har ökat både inom utbildningsnivån träningsskola och anpassad gymnasieskola, men ligger på samma nivå för anpassad grundskola.

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Under förra året tog Skolverket fram två lägesbilder om hur coronapandemin påverkade vuxenutbildningen. Den andra rapporten ”Lägesbild av situationen i komvux med anledning av pandemin” publicerades i oktober. I den framgår det att coronapandemin inneburit vissa utmaningar för den här elevgruppen. Dels för att flera elever inom komvux som anpassad utbildning är i riskgrupp för covid-19 dels för att distansundervisning inte fungerar lika bra för många av eleverna.

Lägesbild av situationen i komvux med anledning av pandemin

Publicerades den .