Statistiknyhet

Statistik över gymnasieskolans elever 2022/23

Läsåret 2022/23 går det 364 000 elever i gymnasieskolan. Det är 2 760 fler elever jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 1 procent. Det är främst antalet elever som läser på ett högskoleförberedande program som ökat medan det på yrkesprogram och introduktionsprogram i stort sett är oförändrat.

PM – Elever i gymnasieskolan 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i gymnasieskolan läsår 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolan fortsätter växa

För sjunde året i rad ökar det totala antalet elever i gymnasieskolan. Antalet elever på yrkesprogram är mer eller mindre oförändrat jämfört med föregående läsår. Antalet elever på högskoleförberedande program har ökat med drygt 1 procent, motsvarande 2 870 elever.

Diagram 1. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2022/23 samt prognos för läsåren 2023/24–2028/29

Diagram över antalet elever i gymnasieskolan läsåren 2013/14–2022/23 samt prognos för läsåren 2023/24–2028/29

Diagrammet visar antalet elever i gymnasieskolan och ger en prognos för kommande läsår. Läsåret 2013/14 var antalet elever 330 000 elever. Efter en nedgång till ca 323 000 elever läsåret 2015/16 började antalet elever öka igen. Ökningen har sedan fortsatt till nuvarande läsår 2022/23 då antalet elever är 364 000 elever. Vår prognos är att den trenden kommer att fortsätta med ett uppskattat antal elever på cirka 383 000 läsåret 2028/29. Prognosen baseras på övergången från grundskolan, genomsnittligt antal studieår i gymnasieskolan och den förväntade invandringen till Sverige. Det innebär att prognosen beskriver en sannolik utveckling under förutsättning att inga större förändringar görs av skolväsendet eller inträffar i samhället i övrigt.

De tre största nationella programmen är samtliga högskoleförberedande, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med 64 700 elever. Ekonomiprogrammet har ökat med 3 300 elever jämfört med förra året och är det program som ökat klart mest jämfört med föregående läsår. De tre största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet. Elevantalet har ökat på alla de här tre programmen jämfört med föregående läsår. El- och energiprogrammet har 16 000 elever och är det största yrkesprogrammet.

En stor andel av eleverna på de nationella programmen, cirka 67 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Det är fler kvinnor än män som går på de högskoleförberedande programmen, och fler män än kvinnor på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Diagram 2. Antalet kvinnor och män per programtyp

Diagram över antalet kvinnor och män per programtyp

Diagrammet visar antalet män och kvinnor i gymnasieskolan uppdelat per programtyp. På de högskoleförberedande programmen går det flest elever och totalt går det 117 000 kvinnor och 104 000 män. På yrkesprogrammen går det 42 900 kvinnor och 62 700 män. Introduktionsprogrammen har minst antal elever, där går 16 900 kvinnor och 20 500 män.

Introduktionsprogrammen fortsätter att minska

För sjätte året i rad minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Totalt läser 37 300 elever på ett introduktionsprogram läsåret 2022/23, vilket är ca 128 färre elever jämfört med föregående läsår. Anledningen till årets minskning är främst att färre elever läser på yrkesintroduktion. Det rör sig om 408 färre elever vilket motsvarar en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Programinriktat val och språkintroduktion har också minskat med 1 respektive 3 procent. Individuellt alternativ fortsätter att öka där totalt 13 100 elever nu läser, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående läsår. Individuellt alternativ är det introduktionsprogram som har flest elever.

Majoriteten av eleverna på introduktionsprogrammen, cirka 81 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen har en högre andel elever som avbryter sina studier eller gör ett uppehåll i dem jämfört med de nationella programmen. Bland elever som var nybörjare, det vill säga som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare och går första året, var det nästan 13 procent som avbröt sina studier eller gjorde ett uppehåll till andra läsåret. Det är något vanligare att män avbryter sina studier eller gör studieuppehåll än att kvinnor gör det. På individuellt alternativ är det flest elever som gör ett avbrott eller tar ett studieuppehåll, 16 procent.

Från läsåret 2022/23 har handels- och administrationsprogrammet blivit försäljnings- och serviceprogrammet. Förändringen gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2022. För elever som påbörjat en utbildning före detta är utgångspunkten att de slutför den utbildning de påbörjade.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .