Statistiknyhet

Statistik om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning läsåret 2022/23

Nu finns officiell statistik om elever i komvux som särskild utbildning läsåret 2022/23. Statistiken visar bland annat antalet elever, deras ålder, vilken nivå de läser samt hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

PM – Elever i komvux som särskild utbildning 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över elever i komvux som särskild utbildning, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik över elever i komvux som särskild utbildning på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antalet elever fortsätter att minska

För läsåret 2022/23 uppgick antalet elever till 3071 inom komvux som särskild utbildning, vilket är en minskning med 5 procent från föregående läsår. Det kan jämföras med förra årets minskning som var 2 procent.

Även antalet kommuner där elever studerar har blivit färre medan andelen elever som pendlar har ökat med drygt 2 procentenheter de senaste 10 åren.

Däremot har vissa kommuner ökat sitt elevantal genom att få in många nya elever. Malmö, Boden och Alvesta är exempel på tre kommuner som har ökat antalet elever genom olika arbetssätt. I Malmö stad finns ett nära samarbete mellan sfi och komvux som särskild utbildning för att fånga upp elever som eventuellt skulle kunna tillhöra målgruppen för komvux som särskild utbildning. Bodens kommun har testat utlokaliserad utbildning där elever får studera kurserna ute på arbetsplatser. I Alvesta har komvux som särskild utbildning haft öppet hus för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har fått komma med önskemål om vad de önskar studera.

Vanligast är att studera på grundsärskolenivå och där syns en ökning för läsåret 2022/23. På gymnasiesärskolenivå minskade antalet elever läsåret 2022/23 jämfört med föregående år. Antalet elever på träningsskolenivå har minskat de senaste tre läsåren.

Diagram 1. Antal elever inom respektive studienivå läsåren 2020/21–2022/23

Diagram över antalet elever inom respektive studienivå läsåren 2020/21–2022/23.

Diagrammet visar utvecklingen över antalet elever på de olika nivåerna inom komvux som särskild utbildning de senaste tre läsåren. Antalet elever på grundsärskolenivå var läsåret 2020/21 1442 och har i stort sett inte förändrats efter det. På gymnasiesärskolenivå var antalet elever 1216 läsåret 2020/21 för att öka till 1284 under 2021/22 och sedan minska igen till 1181 2022/23. På träningsskolenivå syns den största förändringen, där har antalet elever minskat från 937 läsåret 2020/21 till 737 läsåret 2022/23.

Genomsnittsåldern för elever i komvux som särskild utbildning är 36 år och det har den varit de senaste åren. För alla nivåer är genomsnittsåldern något lägre för män än för kvinnor. Lägst är genomsnittsåldern för elever i gymnasiesärskolenivå och högst är den för elever i grundsärskolenivå.

Könsfördelningen fortsätter att vara jämn. Andelen elever som är födda utomlands var 18 procent vilket innebär en viss ökning jämfört med förra läsåret.

Vid frågor om statistiken kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .