Statistiknyhet

Statistik över annan pedagogisk verksamhet 2022

Knappt 6 810 barn är inskrivna i pedagogisk omsorg hösten 2022. Det är en minskning med drygt 1900 barn jämfört med förra året. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg har successivt minskat de senaste tio åren. Samtidigt har antalet barn i fritidshem ökat.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för verksamheter som vänder sig till barn i åldrarna 1 till och med 12 år. I statistiken redogör vi för verksamheterna pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Öppen förskola erbjuds i närmare 8 av 10 kommuner medan knappt 6 av 10 erbjuder pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Färre än 2 av 10 kommuner erbjuder öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Officiell statistik på riksnivå över pedagogisk omsorg 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över pedagogisk omsorg på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2022 är drygt 6 810 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Det är en minskning med drygt 1 900 barn jämfört med samma tidpunkt 2021. Sett över en tioårsperiod har antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg successivt minskat och samtidigt har antalet barn inskrivna i fritidshem ökat. Jämfört med år 2013 har antalet barn i pedagogisk omsorg mer än halverats.

Diagram 1. Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp åren 2013–2022

Diagram som visar antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg efter åldersgrupp 2013–2022.

Diagrammet visar antal inskrivna barn 2013–2022 efter åldersgrupp. Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg har framför allt minskat bland barn 1–5 år, från knappt 15 000 barn år 2013 till drygt 6 000 barn år 2022. I åldern 6–12 år har antalet barn som är inskrivna minskat från knappt 1 400 barn år 2013 till drygt 600 barn år 2022.

Det är främst yngre barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 91 procent mellan 1 och 5 år. Av samtliga barn i befolkningen som är mellan 1 och 5 år är 1,0 procent inskrivna i pedagogisk omsorg. Samtidigt är 85,8 procent av barnen i denna åldersgrupp inskrivna i förskola.

Hösten 2022 finns det 995 verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg. Av dessa drivs 58 procent av enskild huvudman, resterande drivs av kommunal huvudman. Cirka 87 procent av samtliga verksamheter bedrivs huvudsakligen i hemmet. Antalet verksamheter som bedrivs i hemmet har minskat från 1 050 år 2021 till 862 år 2022, en minskning med 18 procent. Det går i genomsnitt 7 barn per verksamhet.

Diagram 2. Andel verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp år 2022

Diagram som visar andelen verksamheter i pedagogisk omsorg utifrån antal barn per barngrupp 2021.

Diagrammet visar andel verksamheter i pedagogisk omsorg efter utifrån antal barn per barngrupp 2022. Majoriteten av verksamheterna, omkring 44 procent, har barngrupper med mellan 5 och 6 barn och ungefär var fjärde verksamhet har barngrupper med mellan 1 och 4 barn.

Totalt arbetar cirka 1 400 personer inom pedagogisk omsorg, vilket är en minskning med drygt 400 personer sedan år 2021. Andelen av personalen med någon pedagogisk utbildning har ökat från cirka 35 till 37 procent sedan förgående år. Drygt 6 procent har en pedagogisk högskoleexamen, drygt 19 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn och drygt 11 procent har viss pedagogisk utbildning. Resterande har en annan utbildning än de som nämnts här.

Majoriteten av de som arbetar inom pedagogisk omsorg är kvinnor. Av samtliga anställda är 96 procent kvinnor och 4 procent män. Andelen män är högre i verksamheter med enskild huvudman än i verksamheter med kommunal huvudman.

I genomsnitt går det 4,9 barn per personal i pedagogisk omsorg hösten 2022. Personaltätheten är marginellt högre i kommunala verksamheter jämfört med verksamheter som bedrivs i enskild regi, 4,8 respektive 5 barn per personal. Personaltätheten är i nivå med förgående år.

Omsorg på obekväm arbetstid

Officiell statistik på riksnivå över omsorg på obekväm arbetstid 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över omsorg på obekväm arbetstid på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2022 är knappt 5330 barn inskrivna i omsorg på obekväm arbetstid, det vill säga omsorg under kvällar, nätter eller helger. Det är en ökning med drygt 1500 barn sedan förgående år, eller 41 procent. Av de som är inskrivna är 56 procent mellan 1 och 5 år och resterande 44 procent är mellan 6 och 12 år.

De flesta barn som är inskrivna finns i verksamheter som drivs av kommunal huvudman. Endast 7 procent av barnen går i verksamheter med enskild huvudman. Det finns barn inskrivna i omsorg på tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 170 av Sveriges 290 kommuner.

Öppen förskola

Officiell statistik på riksnivå över öppen förskola 2021, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen förskola på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Hösten 2022 finns 507 öppna förskolor, vilket är en ökning sedan förgående år då antalet var 487. Öppna förskolor finns i 223 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten bedrivs i kommunal regi, enbart 7 procent av de öppna förskolorna drivs i enskild regi. Drygt hälften av de öppna förskolorna är samordnade med en familjecentral.

Andelen öppna förskolor som är öppna 21 timmar eller fler per vecka har ökat något över tid. Det är dock fortfarande vanligast att verksamheterna är öppna mindre än 21 timmar i veckan.

Diagram 3. Antal öppna förskolor samt öppethållande åren 2013–2022

Diagram som visar antalet öppna förskolor samt öppethållande, 2013–2022.

Diagrammet visar antal öppna förskolor och öppethållande åren 2013–2022. Andelen verksamheter som har öppet 21 timmar eller mer har ökat från 36 % år 2013 till 44 % år 2022. Antalet öppna förskolor har ökat från drygt 400 enheter år 2013 till knappt 500 enheter år 2022.

Totalt finns det cirka 800 anställda i den öppna förskolan 2022. Omräknat till heltidstjänster motsvarar det 680 tjänster. Majoriteten av de anställda är kvinnor och enbart 1,5 procent av de anställda är män.

Nästan all personal, drygt 97 procent, i den öppna förskolan har utbildning för arbete med barn. Andelen heltidstjänster med pedagogisk högskoleutbildning är drygt 74 procent. Andelen är dock markant lägre i öppen förskola som bedrivs i enskild regi. I enskild regi har endast 34 procent av personalen en förskollärarutbildning medan motsvarande andel bland kommunala verksamheter är drygt 77 procent.

Öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar

Officiell statistik på riksnivå över öppen fritidsverksamhet 2022, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över öppen fritidsverksamhet på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn mellan 10 och 12 år som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna och familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem samt kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom. Den kan även anordnas i samarbete med föreningslivet.

Hösten 2022 finns det 519 verksamheter med öppen fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år, vilket är en ökning med nästan 20 verksamheter sedan år 2021.

Diagram 4. Antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2013–2022

Diagram som visar antalet öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering 2013–2022.

Diagrammet visar antal öppna fritidsverksamheter totalt samt efter organisering åren 2013–2022. Åren 2013–2019 var antalet verksamheter omkring 600. Efter det har antalet minskat till cirka 500 från och med år 2021.

År 2022 finns 67 procent av alla enheter med öppen fritidsverksamhet i samma organisation som en grundskola eller grundsärskola. Den öppna fritidsverksamheten kan drivas i kommunal eller enskild regi. Majoriteten av verksamheterna, knappt 798 procent, drivs av kommunal huvudman. Resterande drivs av enskild huvudman.

Hösten 2022 finns öppen fritidsverksamhet i 53 kommuner, vilket motsvarar 18 procent av samtliga kommuner. Av samtliga verksamheter är det 80 procent som har öppet 16 timmar eller mer per vecka.

Det är cirka 1 100 personer som arbetar i öppen fritidsverksamhet år 2022. Omräknat till heltid motsvarar detta 697 tjänster. Av dessa har drygt 13 procent en pedagogisk högskoleexamen, såsom en förskollärar-, fritidspedagog- eller lärarexamen. Omkring 11 procent har fritidsledarutbildning och drygt 15 procent har en annan utbildning inom pedagogik eller inom social omsorg. En stor andel, cirka 60 procent, har en övrig utbildning. I denna utbildningskategori finns personer som har en annan utbildning än de som nämnts här.

Om statistiken

Verksamheterna inom annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kap. skollagen (2010:800).

Statistiken över barn och personal i annan pedagogisk verksamhet ingår i Sveriges officiella statistik och avser den vecka då den 15 oktober infaller. Skolverket begär in uppgifter från huvudmän via Statistiska centralbyrån (SCB).

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .