Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2019

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2019.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2019.

Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2019 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

exklusive måltider

inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

95 300

100 700

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

124 400

129 900

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

165 700

171 700

El- och energiprogrammet

117 100

122 800

Ekonomiprogrammet

79 900

85 300

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

108 700

113 900

Estetiska programmet inriktningen musik

135 500

140 800

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

139 700

145 500

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

181 000

186 800

Handels- och administrationsprogrammet

95 500

101 100

Hantverksprogrammet

114 900

120 000

Hotell- och turismprogrammet

100 400

106 100

Humanistiska programmet

86 300

91 600

Industritekniska programmet

148 800

154 800

Naturvetenskapsprogrammet

87 500

92 900

Naturbruksprogrammet inriktning djur

191 700

200 100

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

225 900

235 800

Naturbruksprogrammet inriktning skog

238 400

247 200

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

235 800

247 900

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

136 900

142 000

Samhällsvetenskapsprogrammet

81 500

86 900

Teknikprogrammet

94 200

99 600

VVS- och fastighetsprogrammet

122 600

128 100

Vård- och omsorgsprogrammet

99 500

105 000

Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2019 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)

 

exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

354 500

360 600

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 3 800 kronor per elev och ämne.

Ändring från 1 juli 2019

Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2019

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Skolverket meddelar varje år föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2019. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som det programinriktade valet är inriktat mot, och
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket meddelar föreskrifter om det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning, för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet. Skolverket har beslutat att beloppet är 3 800 kronor per elev och ämne för 2019.

Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att preparandutbildningen tas bort och att programinriktat individuellt val blir bredare och byter namn till programinriktat val. Ändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2019 gäller bestämmelserna i dess äldre lydelse. Ändringarna föranleder inte någon ändring i Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2019. Det innebär att Skolverkets föreskrifter är tillämpliga oavsett om en elev har påbörjat utbildningen före eller efter den 1 juli 2019. Samma belopp per elev och ämne ska tillämpas vid ersättning för det stöd som avses i 17 kap. 24 § andra stycket 2 och 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Listor för tidigare år

Riksprislistan 2018PDF (pdf, 148 kB)

Riksprislistan 2017PDF (pdf, 136 kB)

Senast uppdaterad 12 juli 2019