Skolinspektionens dokument

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Sök Skolinspektionens dokument

Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.

Granskningen inriktas på fyra huvudområden:

  • Måluppfyllelse och resultat
  • Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
  • Lärandemiljö
  • Enskild elevs rätt

Skolinspektionen granskar löpande verksamheten i förskolan, barnsomsorgen, vuxenutbildningen, grund- och gymnasieskolan i hela landet. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen.

Alla skolor får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. På samma sätt får de som äger skolorna, huvudmännen, ett beslut för hela sin verksamhet. Huvudmännen är ofta kommuner, men kan också vara till exempel företag som driver fristående skolor.

Mer om Skolinspektionen och regelbunden tillsyn på www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Fram till och med 2008 genomfördes sk utbildningsinspektioner. From 2009 benämns inspektionerna för Regelbunden tillsyn, Flygande tillsyn eller Riktad tillsyn.

Riktad tillsyn

I den riktade tillsynen granskar Skolinspektionen ett avgränsat område på ett urval skolor, kommuner eller verksamheter. Tillsynen fokuserar på regelefterlevnad. De områden som väljs ut för riktad tillsyn är sådana som Skolinspektionen vet är vanliga bristområden. Det kan gälla beslut om mottagande i särskolan, rätten till utbildning för elever på Hem för vård eller boende (HVB) eller kommuners skolpliktsbevakning. De skolor, kommuner eller verksamheter som väljs ut för riktad tillsyn är de där tidigare tillsyn påvisat problem eller där myndigheten av andra skäl har anledning att tro att det finns brister.

Oanmäld granskning

Oanmäld granskning (tidigare benämnd Flygande inspektion) är en samlad insats där ett stort antal inspektörer besöker många skolor för att granska en avgränsad del av verksamheten under en begränsad tid. Oanmäld granskning kan till exempel rikta in sig på situationen i skolmatsalen eller undervisningen i ett visst ämne en speciell dag.

Övergripande rapport

Varje oanmäld granskning avslutas med en rapport. Rapporten kan i sin tur bilda underlag för andra granskningar, till exempel någon av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, som innebär att myndigheten gör en djupare studie av hur ett antal skolor arbetar inom ett visst område.

Besök kan leda till tillsyn

Till skillnad från tillsyn så fattar Skolinspektionen inte enskilda beslut för varje granskad verksamhet efter en oanmäld granskning (tidigare då tillsynstypen kallades flygande inspektion kunde den dock även omfatta skolbeslut). Om inspektörerna får kännedom om allvarliga missförhållanden i samband med en oanmäld granskning kan det leda till att myndigheten gör en tillsyn i just den verksamheten

Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Enkäterna med föräldrar, elever och personal är en viktig del av granskningen. De hjälper till att få en så bra bild av varje skola som möjligt. Här kan du ta del av resultatet skola för skola Länk till annan webbplats.. Här finns mer information: www.skolinspektionen.se/skolenkaten Länk till annan webbplats.

Delar av resultatet presenteras även på Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever, utbildningsguiden.skolverket.se Länk till annan webbplats..

Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen samlar varje år in ett stort antal bedömda elevlösningar på utvalda delprov från de nationella proven. Proven bedöms sedan en andra gång av lärare som rekryterats av Skolinspektionen.

Syftet med ombedömningen är att främja en likvärdig bedömning av proven, och resultaten är ett av underlagen som Skolinspektionen tittar på inför tillsyn av skolor och huvudmän. Urvalet av skolor för ombedömning sker därför bland de huvudmän som det följande året ingår i Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

Läs mer om Skolinspektionens ombedömningar i Analysstödet eller på www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats..

Frågor om ombedömningarna mejlas till ombedomning@skolinspektionen.se.

Anmälningar till Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Avsikten med tillsynen är att se till att alla får den barnomsorg eller utbildning de har rätt till och att kräva åtgärder om det finns brister.

Som en del i tillsynen tar Skolinspektionen emot anmälningar om brister i en verksamhet. En anmälan blir hos Skolinspektionen ett s.k. enskilt ärende. De flesta anmälningarna kommer från föräldrar eller elever och kan gälla kommunala eller fristående skolor. Anmälningarna kan till exempel handla om att ett barn eller en elev utsätts för kränkningar, inte får tillräckligt stöd eller inte får tillgång till barnomsorg eller utbildning.

Vill du veta mer om ett ärende? Mejla skolinspektionen@skolinspektionen.se och uppge gärna diarienummer i mailet.

Sök inlämnade anmälningar till Skolinspektionen

Barn- och elevombudet (BEO)

BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO ska också tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. En mycket viktig uppgift är att ta tillvara barn och elevers rättigheter. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Den statistik som redovisas här avser anmälningar inkomna till både Skolinspektionen och BEO.

Senast uppdaterad 30 juni 2021