Frågor och svar

Är det säkert att kvaliteten är god i det statistiska underlaget?

Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter på det sätt och enligt de definitioner som gäller. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommunnivå och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.