Frågor och svar

Finns liknande databaser som Skolverkets i andra länder?

Många länder har nationella databaser med information om skolors resultat, men deras innehåll och syfte skiljer sig åt beroende på ländernas styrsystem och skiftande behov.