Frågor och svar

Hur hämtas information om vilken utbildningsnivå föräldrarna har?

I SCB:s utbildningsregister registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För personer som invandrat till Sverige hämtas uppgifter in via enkäter. Ibland saknas uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som utbildningsnivå okänd. Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

De insamlade uppgifterna kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar från SCB:s register.