Statsbidrag för distansundervisning 2023

Distansundervisning gör det möjligt för svenska elever som är bosatta utomlands i årskurserna 6–9 i grundskolan och gymnasieskolan att fullfölja sina studier. Distansundervisning för grundskolelever anordnas av Sofia distans och distansundervisning för gymnasielever anordnas av Hermods AB.

Vårdnadshaven skickar ingen ansökan direkt till Skolverket utan skickar ansökan till respektive utbildningsanordnare.

Statsbidraget ansöks av respektive utbildningsanordnare en gång per termin.

Statsbidraget för distansundervisning regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Länk till annan webbplats.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången år 2023

Det är utbildningsanordnaren Sofia distans som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i grundskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av verksamhet vårdnadshavaren ägnar sig åt i utlandet.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in anmälan till Sofia distans Länk till annan webbplats.

Datum för ansökan

 • 1 februari–1 mars
 • 1 september–2 oktober

Sofia distans kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid två tillfällen per år, i februari och september. Ansök senast den 1 mars 2023 för elever som har börjat studera enstaka ämnen våren 2023 eller ska läsa heltid vårterminen 2023 och senast den 2 oktober 2023 för elever som studerar enstaka ämnen och heltid höstterminen 2023.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan som finns på Sofia distans webbplats och skickar den till Sofia distans för elever som går i grundskolan.
 2. Sofia distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Sofia distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • någon annan än vårdnadshavaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Det är utbildningsanordnaren Hermods AB som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i gymnasieskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av verksamhet vårdnadshavaren ägnar sig åt i utlandet.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Hermods AB Länk till annan webbplats.

Datum för ansökan

 • 1 februari–1 mars
 • 1 september–2 oktober

Hermods AB kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid två tillfällen per år, i februari och september. Ansök senast den 1 mars 2023 för elever som har börjat studera enstaka ämnen våren 2023 eller ska läsa heltid vårterminen 2023 och senast den 2 oktober 2023 för elever som studerar enstaka ämnen och heltid höstterminen 2023.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan och skickar den till Hermods AB för elever som går i gymnasieskolan.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • någon annan än vårdnadshavaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Utbildningsanordnarna kommer att få statsbidraget utbetalt vid två tillfällen per år, i samband med det beslut som fattas efter ansökan en gång per termin. Preliminärt sker utbetalningarna i maj och december 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Utbildningsanordnarna Sofia distans och Hermods AB kan ansöka om statsbidrag för svenska elever som är bosatta utomlands och går i

 • grundskolan
 • gymnasieskolan.

För att söka om statsbidrag för en elev behöver utbildningsanordnaren få in ett intyg eller en blankett från vårdnadshavaren.

Vad ska statsbidraget användas till?

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans.

Bidraget ska användas till studiematerial, handledning och andra kostnader för utlandssvenska elevers distansundervisning.

Distansundervisning för grundskoleelever

Sofia distans bedriver undervisning i samtliga ämnen i grundskolans årskurser 6–9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och betygskriterier för årskurs 6–9.

Sofiadistans.nu Länk till annan webbplats.

Distansundervisning för gymnasieelever

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan inom ett antal olika program och inriktningar.

Hermods AB distansutbildning Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare för att ingå i underlaget för statsbidrag om distansundervisning för heltidsstudier eller enstaka kurser.

För att eleven ska ingå i underlaget för kompletterande svensk undervisning krävs att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och använder svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

För att ingå i underlaget för ansökan om statsbidrag för distansundervisning för heltidsstudier eller enstaka kurser krävs, utöver svenskt medborgarskap, att minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 • studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 • kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror
 • verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället
 • Skolverket får medge att även andra elever än de som avses ovan får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Se mer information och vilken bilaga som ska användas ovan under rubriken Bilagor och blanketter.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.distans@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 juni 2024.