Frågor och svar

Kan ni ge exempel på läromedel som vi kan köpa in för att få rätt till statsbidraget?

Vi kan inte uttala oss om specifika läromedel, men det är viktigt att ni tydligt kan styrka och motivera att bidraget har använts i enlighet med förordningen vid en kontroll.

Bidraget ska användas för inköp av vissa förlagsproducerade läromedel. Läromedel som förordningen omfattar är

  • läroböcker med eller utan digitala komponenter avsedda att användas i undervisningen
  • lärarhandledningar som ska fungera tillsammans med läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Statsbidraget ska gå till inköp av tryckta läroböcker som får ha digitala komponenter. Grunden är alltså alltid en fysisk lärobok och bidraget får därför inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel. Det kan vara möjligt att använda statsbidraget för inköp av till exempel övningsböcker och facit under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen och faller inom ramen för statsbidraget. Lärarhandledningar kan vara godkända, under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen.

Bidraget får inte användas till inköp av skönlitteratur, facklitteratur eller till böcker som är inköpta för skolbiblioteket då vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.