Frågor och svar

Hur fördelas skolenheter mellan pott 1 och pott 2?

Fördelningsnycklarna som ligger till grund för vilka skolenheter som tillhör pott 1 och pott 2 baseras på följande variabler, utan inbördes rangordning:

Grundskolenyckeln

 • Kön
 • Elevens födelseland
 • Moderns födelseland
 • Faderns födelseland
 • Föräldrars utbildningsnivå
 • Tid i Sverige

Gymnasienyckeln

 • Meritvärde från grundskolan
 • Utbildningsform (Introduktionsprogram, Yrkesprogram eller Högskoleförberedande program
 • Föräldrars utbildningsnivå
 • Kön
 • Skolår (första, andra eller tredje året)

De skolenheter som med utgångspunkt från dessa variabler bedöms ha särskilt svåra förutsättningar samt har minst 50 elever placeras i pott 2 medan resterande skolenheter placeras i pott 1.