Timplan för anpassade grundskolan

Elever som går i anpassade grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Timplan för ämnen från läsåret 23/24

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75

-

90

225

Hem- och konsumentkunskap

-

-

230

295

525

Idrott och hälsa

245

245

-

260

750

Musik

120

125

-

150

395

Slöjd

175

260

-

235

670

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450

-

400

1 300

Engelska

35

55

-

90

180

Matematik

400

400

-

415

1 215

Naturorienterande ämnen

145

216

-

289

650

Samhällsorienterande ämnen

185

255

-

350

790

Teknik

45

60

-

85

190

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 141

230

2 659

6 890

Därav skolans val

-

-

-

-

1 800


Timplan för ämnesområden från läsåret 23/24

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

360

1 015

Kommunikation

315

340

360

1 015

Motorik

315

340

360

1 015

Vardagsaktiviteter

315

340

360

1 015

Verklighetsuppfattning

315

340

360

1 015

Fördelningsbar undervisningstid

300

640

650

1 590

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 340

2 450

6 665


Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i anpassade grundskolan:

 • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.  

Ändrade timplanerna från den 2 juli 2023

Sedan den 2 juli gäller ändrade timplaner i anpassade grundskolan. Elevens val har tagits bort och tiden har fördelas på andra ämnen och ämnesområden. I listorna nedanför anges den nya totala undervisningstiden för de ämnen och ämnesområden som får mer tid i timplanerna. Tabellerna i toppen av sidan är uppdaterade och aktuella med den undervisningstid som gäller för läsåret 2023/24.

Naturorienterande ämnen

 • 145 timmar i lågstadiet
 • 216 timmar i mellanstadiet
 • 289 i högstadiet

Samhällsorienterande ämnen

 • 185 timmar i lågstadiet
 • 255 i mellanstadiet
 • 350 i högstadiet

Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter, Verklighetsuppfattning

 • 315 timmar i lågstadiet
 • 340 timmar i mellanstadiet
 • 360 timmar i högstadiet

Skolans val

 • 1 800 timmar totalt för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet

Fördelbar undervisningstid för ämnesområden

 • 300 timmar i lågstadiet
 • 640 timmar i mellanstadiet
 • 650 timmar i högstadiet
Senast uppdaterad 27 maj 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

  Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.