Gymnasiearbetet i anpassade gymnasieskolan

Med gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola knyter eleverna på de nationella programmen ihop sin utbildning och visar att de är förberedda för det yrkesområde som gäller för programmet.

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola är en uppgift om 100 poäng som ingår i utbildningen på ett nationellt program. Det ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot och förläggs lämpligen mot slutet av utbildningen. Det kan genomföras enskilt eller i grupp men varje elev ska bedömas och betygsättas individuellt.

Programmålen styr

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola, i stället är det programmålen som styr utformningen och innehållet. Det är också utifrån programmålen som läraren gör sin bedömning och sätter betyg.

Utformning och innehåll

Rektor ska utse en ansvarig lärare för elevens gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola. Läraren ansvarar sedan för utformningen och avgör vad det ska innehålla utifrån målen. Utformningen kan se ut på många olika sätt men innehållet ska inriktas mot ett mer eller mindre avgränsat yrkesområde. Ett urval av arbetsuppgifter som är anpassade efter elevens förutsättningar ska ingå. Det är också möjligt för eleven att själv vara med och utforma innehållet.

Uppgiften ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vad som är vanligt förekommande arbetsuppgifter varierar för olika yrkesområden och även över tid. Det kan finnas arbetsuppgifter som endast kan utföras under en viss tid på året eller arbetsuppgifter och arbetsmetoder som är mer vanligt förekommande inom branschen under en viss tidsperiod. Arbetsuppgifterna behöver därför anpassas till de möjligheter som finns vid genomförandet.

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola kan genomföras av en elev enskilt eller i en grupp med andra elever. Oavsett konstellation så ska det vara tydligt vad som förväntas av den enskilda eleven. Det kan genomföras på en arbetsplats utanför skolan eller på skolan. Arbetsplatsen kan exempelvis vara en plats där eleven tidigare i sin utbildning har haft arbetsplatsförlagt lärande. När det genomförs på en arbetsplats utanför skolan är det rimligt att handledaren och eventuellt andra på arbetsplatsen får möjlighet att delta vid utformningen.

I planeringsfasen kan eleven besöka arbetsplatsen, träffa arbetskamrater och få en introduktion till arbetsuppgifter som ingår. Eleven behöver också planera vilka arbetskläder och eventuell skyddsutrustning som ska användas, vilka eventuella redskap och verktyg som ska tas med samt hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Därefter genomför eleven arbetsuppgifterna. Slutligen utvärderar eleven den egna arbetsinsatsen utifrån uppsatta mål. Det finns inga nationella krav på hur redovisningen ska se ut men den behöver inte göras skriftligt.

Betyg

Enbart betyget E tillämpas, det vill säga om eleven når målen för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola sätts betyget E. Blir elevens arbete inte godkänt ska betyg inte sättas, men det bör framgå av gymnasiebeviset för anpassad gymnasieskola att eleven har påbörjat ett arbete samt vilken inriktning det har haft och hur långt eleven har kommit.

Det är den ansvarige läraren som beslutar om betyget. Det ska också finnas en medbedömare som har erfarenhet av det aktuella yrkesområdet. Om gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats utanför skolan ska handledaren vara medbedömare.

Varje elev ska bedömas och betygssättas individuellt. Läraren måste därför alltid kunna följa elevens individuella arbete för att skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

Bedömningen görs utifrån de kunskaper, färdigheter och förmågor som finns beskrivna i programmålen. Ansvarig lärare konkretiserar grunderna för bedömningen i form av en punktlista. Listan utgör ett stöd för en helhetsbedömning av elevens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Läraren ska informera eleven om grunderna för bedömningen.

De delar av betygskriterierna som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska alltid uppfyllas för ett godkänt betyg.

Läs om hur gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska noteras i gymnasiebeviset för anpassad gymnasieskola i SKOLFS 2013:158. Länk till annan webbplats.

Inom komvux som anpassad utbildning genomförs ett komvuxarbete

För de som ska genomföra ett komvuxarbete inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå gäller i stort samma bestämmelser som för eleverna i anpassade gymnasieskolan. Skillnaden är att komvux som anpassad utbildning inte har program och komvuxarbetet blir mer av en sammanfattning av det eleven studerat. Komvuxarbetet ska dock ha koppling till programmålen för det program inom anpassade gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar.

Inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska ett komvuxbevis utfärdas i stället för ett gymnasieskolebevis för anpassad gymnasieskola.

Läs mer om aktuella förändringar inom skolområdet

Läs om hur komvuxarbetet ska noteras i examensbeviset inom komvux som anpassad utbildning i SKOLFS Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 september 2023

Innehåll på denna sida