Så använder du läroplanen för förskoleklassen

Utbildningen och undervisningen i förskoleklass styrs av läroplanens första, andra och tredje del.

Läroplanens uppbyggnad

Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan består av fem delar, medan anpassade grundskolans läroplan består av tre delar. Läroplanens fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner för alla ämnen

En samlad läroplan

För förskoleklassen gäller grundskolans läroplan, Lgr 22. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller istället specialskolans respektive sameskolan läroplan, Lspec 22 respektive Lsam 22.

Läroplanens del 1 beskriver skolans värdegrund och uppdrag och del 2 innehåller övergripande mål och riktlinjer. Del 3 kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med undervisningen och anger vilket centralt innehåll som ingår i förskoleklassens undervisning. Del 3 kan inte användas isolerat från del 1 och 2, eftersom man då går miste om många av de grundläggande områden som gäller för hela skolans arbete. Del 4 i läroplanen riktar sig till fritidshemmet och del 5 innehåller kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Det är läroplanens del 1, del 2 och del 3 som gäller för förskoleklassen med undantag från avsnitt 2.7 Bedömning och betyg som riktas mot lärare som sätter betyg.

3 Förskoleklassen

Del 3 är uppbyggd kring två huvudrubriker: syfte och centralt innehåll.

Syfte

Under denna rubrik framgår det övergripande syftet med undervisningen i förskole­klassen. Innehållet är formulerat så att det tydligt framgår vilket ansvar undervis­ningen har för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges. Texten tar sin utgångspunkt i det syfte för utbildningen som anges i skollagen.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet anger vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det centrala innehållet är valt utifrån att det ska finnas en tydlig progression mellan för­skolan och förskoleklassen samt mellan förskoleklassen och skolan. Det centrala innehållet är indelat i kunskapsområden. Kunskapsområdena består i sin tur av ett antal punkter.

Det är viktigt att undervisningen i förskoleklassen utgår från en helhetssyn på eleverna, elevernas behov och intressen samt kunnande och erfarenheter. Undervisningen ska kontinuerligt utmana eleverna vidare, genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Kunskapsområdena behöver inte motsvara aktiviteter, moment eller teman i undervisningen. De är ett sätt att strukturera innehållet i läroplanen. Det centrala innehållet behöver inte utgöra allt innehåll i under­visningen.

Det finns möjlighet att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intressen.

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Innehåll på denna sida

    Relaterat