Bedömningsstöd i historia i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet historia i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

400 år av kungamakt i Sverige

Eleverna resonerar om anledningar till att olika regenters makt har förändrats över tid. Här handlar det om att visa att det finns flera faktorer som avgör en sådan fråga.

400 år av kungamakt i Sverige Länk till annan webbplats.

Död- och begravningsbok 1745

Eleverna granskar kritiskt dagböcker och arkivmaterial för att berätta om Sveriges historia samt likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Död- och begravningsbok 1745 Länk till annan webbplats.

En skoljournal från en skola på 1800-talet

Uppgiften går ut på att eleverna ska kunna läsa och tolka dokumentet, samt kunna värdera dess användbarhet som historisk källa.

En skoljournal från en skola på 1800-talet Länk till annan webbplats.

Ett nytt historiskt namn!

Klassen får i uppdrag att komma med förslag på ett nytt namn på en väg eller en gata utanför skolan. Uppgiftens utgångspunkt är elevernas egen historieanvändning.

Ett nytt historiskt namn! Länk till annan webbplats.

Framställningar av historien

Tar utgångspunkt från tre olika framställningar av svensk historia från ungefär 1500 till idag. Uppgiften prövar förmågan att reflektera över användningen av historia.

Framställningar av historien Länk till annan webbplats.

Historiska framställningar av Karl XII

Pröva förmågan att reflektera över användning av historia genom att granska två dokument om Karl XII – ett hyllande och ett med kritisk framställning.

Historiska framställningar av Karl XII Länk till annan webbplats.

Källor från 1800-talets liv

Eleverna ges möjlighet att visa att de kan använda dokument som historiska källor och granska dem kritiskt.

Källor från 1800-talets liv Länk till annan webbplats.

Olaus Magnus historia om de nordiska folken, 1555

Uppgiften utgår från två olika typer av dokument som båda kan användas som historiska källor

Olaus Magnus historia om de nordiska folken, 1555 Länk till annan webbplats.

Olika typer av spår i svensk historia

Uppgiften utgår från två bilder av olika typer av spår från svensk historia, ett direkt och ett indirekt. Båda dessa kan uppfattas som typer av spår från det förflutna av eleverna.

Olika typer av spår i svensk historia Länk till annan webbplats.

Spår av Gustav Vasa och Vasatiden

Eleverna ska kunna identifiera och ge exempel på historieanvändning av Gustav Vasa eller Vasatiden.

Spår av Gustav Vasa och Vasatiden Länk till annan webbplats.

Spår av svensk historia i ett politiskt tal

Eleverna analyserar historieanvändningen i ett tal av statsministern Fredrik Reinfeldt.

Spår av svensk historia i ett politiskt tal Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

1600-talet

Eleverna ska bland annat använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Bedömningsstöd historia årskurs 6

Bedömningsstödet består av ett prov uppdelat i delprov A och B.

Levnadsvillkor

Eleverna ska bland annat kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Medeltiden

Eleverna ska bland annat använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Att leva som soldat i skyttegravarna

Eleven läser åtta källor som på olika sätt berör första världskriget och tar ställning till deras trovärdighet och relevans, samt funderar över vilka slutsatser som är möjliga att dra av källorna.

Att leva som soldat i skyttegravarna Länk till annan webbplats.

Bronssoldaten i Tallinn

Eleven reflekterar över sin egen och andras användning av historia utifrån en staty som Sovjet reste i Tallinn till minne av segern över Tyskland i andra världskriget.

Bronssoldaten i Tallinn Länk till annan webbplats.

Den grekiska demokratin

I två uppgifter prövas elevens förmåga att resonera om hur historia används genom att ange orsaker till att Obama använder grekisk historia i sitt tal.

Den grekiska demokratin Länk till annan webbplats.

En flykting år 1943

Huvudpoängen med uppgiften är att problematisera möjligheten att dra rimliga slutsatser med stöd av endast en källa.

En flykting år 1943 Länk till annan webbplats.

En skolplansch som källa

Utifrån en skolplansch från 1930-talet ska eleven dra slutsatser om människors levnadsvillkor. Hen bör ta fasta på att planschen tydligt lyfter fram den vite mannen på de andras bekostnad.

En skolplansch som källa Länk till annan webbplats.

Ett tal på Vänsterpartiets kongress

I uppgiften ska eleverna resonera om hur historia används ett tal som en skådespelare höll på Vänsterpartiets kongress 2013.

Ett tal på Vänsterpartiets kongress Länk till annan webbplats.

Historieanvädning på 1940-talet

Eleven ska identifiera och resonera om hur en författare på 1940-talet använde historia om romer. Eleven identifierar syftet med historieanvändandet och motiverar sitt val.

Historieanvändning på 1940-talet Länk till annan webbplats.

Källor om den ryska revolutionen

Eleven ska ta reda på om ryska soldater hjälpte revoltörerna i början av revolutionen. Hen ska använda en rysk arbetares berättelse samt sina kunskaper i källkritik för att lösa uppgiften.

Källor om den ryska revolutionen Länk till annan webbplats.

Livet före och efter Berlinmurens fall

Uppgiften prövar elevernas förmåga att rekonstruera historien utifrån ett givet källmaterial och att relatera rekonstruktionen till generella historiska utvecklingslinjer.

Livet före och efter Berlinmurens fall Länk till annan webbplats.

Rule Britannia

Utgångspunkten är hur historia används i framförandet av Rule Britannia på "Last night of the proms". Eleverna ska resonera om orsaker till framförandet av samt eventuella reaktioner.

Rule Britannia Länk till annan webbplats.

Samernas historia

Eleven ska använda tre källor för att dra slutsatser om statens syn på samer genom tiderna.

Samernas historia Länk till annan webbplats.

Slaveriet i USA, nazismen i Tyskland & polisens REVA-arbete i Sverige

Utgår ifrån en dikt där författarna antyder paralleller mellan REVA-projektet och slaveriet i USA samt nazisternas regim i Tyskland. Eleven resonerar om hur författarna använder historia.

Slaveriet i USA, nazismen i Tyskland & polisens REVA-arbete i Sverige Länk till annan webbplats.

Varför har vi behov av Voltaire?

Eleven lotsas genom de steg som en analys av historieanvändning kan innebära. Uppgiften handlar därför om att identifiera hur en artikel behandlar de två tidsdimensioner.

Varför har vi behov av Voltaire? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022