Digitalt bedömningsstöd i kemi för årskurs 6

Det betygsstödjande nationella bedömningsstödet i kemi för årskurs 6 syftar till att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. Det är frivilligt för dig som lärare att använda.

Bedömningsstödet genomförs i Skolverkets provplattform och blir tillgängligt igen den 14 oktober 2024.

Förberedelser och genomförande i provplattformen

De digitala betygsstödjande bedömningsstöden genomförs i Skolverkets provplattform. Här finns information om förberedelser, genomförande och bedömning.

Förbered och genomför digitala bedömningsstöd

Om bedömningsstödet

Det betygsstödjande bedömningsstödet i kemi har formen av ett prov och består av två olika delprov. Delproven bör genomföras på två olika dagar.

I provet förekommer både uppgifter som eleverna besvarar med egen text och uppgifter med fasta svarsalternativ. Uppgifterna med fasta svarsalternativ är antingen en- eller flervalsuppgifter. Korta videofilmer förekommer i vissa uppgifter.

Tidsåtgång

Tidsåtgång i respektive delprov

Delprov

Tidsåtgång

A

60 min

B

60 min

Anpassningar

För en elev med funktionsnedsättning kan vissa anpassningar behöva göras inför provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett bedömningsstöd.

Exempel på anpassningar

Det finns anpassningar som är möjliga att göra i samband med genomförandet. Exempel på anpassningar är att eleven får

 • använda egna tillåtna digitala verktyg
 • förlängd provtid
 • muntlig eller digital uppläsning av instruktioner och uppgifter
 • möjlighet att besvara uppgifterna muntligt medan läraren noterar svaren
 • genomföra provet i avskildhet under uppsikt
 • ett delprov uppdelat och genomföra det på olika tillfällen
 • använda egna tillåtna digitala verktyg.

Några av anpassningarna förbereds genom inställningar i Skolverkets provplattform, som exempelvis förlängd provtid eller tillgång till eget digitalt verktyg.

Instruktioner vid provtillfället

Informera eleverna om att

 • bedömningsstödet består av två delprov och att tidsåtgången för respektive delprov är 60 minuter
 • provuppgifterna ska besvaras individuellt
 • det inte är tillåtet att söka information på internet när de genomför provet
 • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner eller smarta klockor när de genomför provet
 • provet är under sekretess och att provmaterialet inte inte fotograferas eller spridas
 • de får använda kladdpapper som samlas in efter genomförandet
 • de har tillgång till provplattformens funktion text-till-tal för att få uppgifter och egna texter upplästa. Hörlurar krävs.

Bedömning

Uppgifter med fasta svarsalternativ rättas automatiskt direkt i provplattformen.

Uppgifter som eleverna besvarar med egen text ska bedömas av lärare. I provplattformen finns bedömningsanvisningar för hur svaren på de olika uppgifterna ska bedömas.

Resultat och provbetyg

Provet omfattar 78 poäng. När ett prov är bedömt översätts provresultatet till ett provbetyg och du får tillgång till en resultatrapport med provresultat och provbetyg. Det finns också möjlighet att gå igenom det genomförda provet tillsammans med eleven.

Betyget i årskurs 6 behöver inte bli det samma som provbetyget. Vid betygssättningen utvärderar du allsidigt all information om elevens kunskaper, inklusive resultatet från provet. Provet bidrar på så sätt till en ökad likvärdighet i bedömningen och betygssättningen.

Bedömningsstödets konstruktion

Göteborgs universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram bedömningsstödet i samarbete med lärare och elever vid ett stort antal skolor över hela landet.

Universitetet har konstruerat uppgifter som de har prövat ut, analyserat och förbättrat i olika omgångar. Bedömningsstödet konstrueras utifrån grundskolans läroplan med utgångspunkt i ämnets syfte, centrala innehåll och betygskriterier.

Senast uppdaterad 19 juni 2024

Innehåll på denna sida