Beställa och hantera prov i grundskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns.

Beställ nationella prov

Rektorn ansvarar för att skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Rektorn beställer ett prov till varje elev som ska genomföra det ordinarie provet vid provdatum/provperiod inklusive till de elever som kan tillkomma senare under läsåret.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 3, 2023/2024 Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 6, 2023/2024 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 9, 2023/2024 Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 6 och 9 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på förslutningen.

Hanteringsinstruktioner Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för att förhindra spridning av nationella prov Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats.

Leverans av prov och bedömningsanvisningar

Proven skickas ut till skolorna nära det datum då provet ska genomföras. I årskurs 9 skickas bedömningsanvisningarna ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum. Bedömningsanvisningarna till proven i årskurs 3 och 6 samt delprov A i årskurs 9 distribueras vid samma tillfälle som övrigt provmaterial.

Bedömningsanvisningar ska dock öppnas efter att provet har genomförts, om ingenting annat anges i följebrevet. Till exempel ska bedömningsanvisningarna till de muntliga delproven, delprov A, i årskurs 6 och 9 lämnas till läraren direkt vid paketets ankomst.

Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon

i årskurs 6 och 9 öppnas provens förslutningar på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Anpassa prov i grundskolan

Provstart klockan 9.00 på morgonen

Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörja provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel, läs mer i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Särskilda skäl krävs för att byta provdatum

Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.

Rektorn beslutar om en enskild elev ska få genomföra prov vid ett senare tillfälle.

Genomföra och bedöma prov i grundskolan

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Informera om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med elever och vårdnadshavare finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbreven i årskurs 3 och 6 riktar sig främst till elevens vårdnadshavare och brevet i årskurs 9 riktar sig till eleven själv.

Senast uppdaterad 19 april 2024

Innehåll på denna sida