Provdatum i grundskolan

Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda för till exempel årskurs 3 och de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

Datum för läsåret 2021/2022

Klicka på ett ämne för att läsa mer om delprovens innehåll.

Observera att proven i moderna språk är bedömningsstöd som läraren kan välja att använda som stöd för sin bedömning och betygssättning. Dessa prov är inga nationella prov och har därför inga provdatum.

Provperiod i årskurs 3

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

Läsåret 2021/2022

Ämne

Provperiod

matematik

14 mars–20 maj 2022

svenska och svenska som andraspråk

14 mars–20 maj 2022

Datum och provperiod i årskurs 6

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

Läsåret 2021/2022

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

8 nov-10 dec 2021

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 8 feb 2022

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tors 10 feb 2022

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

14

tis 5 april 2022

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

14

tors 7 april 2022

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

18

onsdag 4 maj 2022

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

18

fredag 6 maj 2022

60-80 min + 40-60 min

Datum och provperiod i årskurs 9

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

Proven ska påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Läsåret 2021/2022

Ämne

Delprov

Vecka

Datum & starttid

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

12

tis 22 mars 2022

Kl. 9.00

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

12

tors 24 mars 2022

Kl. 9.00

200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

14

ons 6 april 2022

Kl. 9.00

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 11

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

B

17

tis 26 april 2022

Kl. 9.00

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

C

17

tors 28 april 2022

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

18

tis 3 maj 2022

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

18

tors 5 maj 2022

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

ons 11 maj 2022

Kl. 9.00

50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

D

19

fre 13 maj 2022

Kl. 9.00

100 min

(exkl. 5–10 min för instruktioner)

Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Från och med vårterminen 2019 ska alla prov i årskurs 9 påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

När en elev är sjuk

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

En missad chans att visa sina kunskaper

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.

Nationella prov i årskurs 3

Matematik i årskurs 3

Nationella proven ramas in av en berättelse

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i uppgiften och avdramatisera provsituationen. Berättelsen finns inläst på en medföljande CD-skiva och ska endast användas i matematik. Berättelsen finns även att beställa på teckenspråk.

Mer om prov i matematik i årskurs 3

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet matematik. Tillsammans med dina löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper. Eleven ska nå upp till kravnivån för varje delprov i ämnet. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte. 

Består av flera muntliga och skriftliga delprov

Nationella provet i årskurs 3 består av ett antal olika delprov, både muntliga och skriftliga. Eleverna får tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet i matematik. De får möta en variation av uppgifter i provet, alltifrån tal som eleven räknar ut individuellt till större uppgifter som ska lösas i grupp. Eleverna får genom provet möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt – som att skriva, samtala och rita.

Delprov i matematik i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

B

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

C

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

D

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

E

cirka 30–50 min (inkl. instruktion)

F

cirka 30-40 min (inkl. instruktion)

G1/G2 (genomförs samtidigt)

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet matematik. Tillsammans med dina löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper. Eleven ska nå upp till kravnivån för varje delprov i ämnet. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte. 

Består av flera muntliga och skriftliga delprov

Nationella provet i årskurs 3 består av ett antal olika delprov, både muntliga och skriftliga. Eleverna får tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet i matematik. De får möta en variation av uppgifter i provet, alltifrån tal som eleven räknar ut individuellt till större uppgifter som ska lösas i grupp. Eleverna får genom provet möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt – som att skriva, samtala och rita.

Delprov i matematik i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

B

cirka 20–30 min (inkl. instruktion)

C

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

D

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

E

cirka 30–50 min (inkl. instruktion)

F

cirka 30-40 min (inkl. instruktion)

G1/G2 (genomförs samtidigt)

cirka 20–40 min (inkl. instruktion)

Svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Nationella proven ramas in av en berättelse

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i uppgiften och avdramatisera provsituationen.

Mer om prov i svenska & svenska som andraspråk i årskurs 3

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Tillsammans med lärarens löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper. Eleven ska nå upp till kravnivån för varje delprov i ämnet. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte. 

Består av flera delprov

Förmågan att läsa prövas i olika delprov. Eleven ska bland annat läsa en faktatext och en skönlitterär text. I anslutning till den skönlitterära texten ska eleven svara på frågor och ha ett samtal med dig som lärare om texten. Förmågan att skriva prövas genom att eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en par- eller gruppuppgift där elever samtalar eller berättar och instruerar.

Delprov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 30 min (inkl. instruktion)

B Läsa – berättande text

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

C Läsa – faktatext

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

D Enskild högläsning

cirka 15–20 min

delproven genomförs samtidigt


E Enskilt textsamtal

F Skriva – berättande text

cirka 60 min (inkl. instruktion)

delproven genomförs samtidigt

G Skriva – stavning och interpunktion

H Skriva – faktatext

cirka 30 + rast + 40 min (inkl. instruktion)

Ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling

Det nationella provet ska på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmågor i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Tillsammans med lärarens löpande iakttagelser är de nationella proven ett underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. Med provet följer bedömningsanvisningar som du använder när du rättar och bedömer elevens visade kunskaper. Eleven ska nå upp till kravnivån för varje delprov i ämnet. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning av delproven. Syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller inte. 

Består av flera delprov

Förmågan att läsa prövas i olika delprov. Eleven ska bland annat läsa en faktatext och en skönlitterär text. I anslutning till den skönlitterära texten ska eleven svara på frågor och ha ett samtal med dig som lärare om texten. Förmågan att skriva prövas genom att eleven ska skriva en berättelse och en faktatext. Elevens muntliga förmåga prövas i en par- eller gruppuppgift där elever samtalar eller berättar och instruerar.

Delprov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3

Delprov

Tidsåtgång

Elevens självbedömning

cirka 20 min (inkl. instruktion)

A Muntlig gruppuppgift

cirka 30 min (inkl. instruktion)

B Läsa – berättande text

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

C Läsa – faktatext

cirka 60–80 min (inkl. instruktion)

D Enskild högläsning

cirka 15–20 min

delproven genomförs samtidigt


E Enskilt textsamtal

F Skriva – berättande text

cirka 60 min (inkl. instruktion)

delproven genomförs samtidigt

G Skriva – stavning och interpunktion

H Skriva – faktatext

cirka 30 + rast + 40 min (inkl. instruktion)

Nationella prov i årskurs 6

Engelska i årskurs 6

Tre delprov

Det nationella provet i engelska i årskurs 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Två av provets delprov ska göras på bestämda datum. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om engelska i årskurs 6

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B1 – Reception, Reading

Tidsåtgång: 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser och beskrivningar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage och intervjuer. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja mellan olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C på dator. Om eleverna gör det är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B1 – Reception, Reading

Tidsåtgång: 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser och beskrivningar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage och intervjuer. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja mellan olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C på dator. Om eleverna gör det är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik i årskurs 6

Fem delprov

Nationella provet i matematik i årskurs 6 består av fem delprov som prövar de olika förmågorna i kursplanen på olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om prov i matematik i årskurs 6

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min/grupp om 3-4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Delprov B – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 40-60 min

I delprov B ska eleven skriva svar på ett antal uppgifter utan stöd av miniräknare.

Delprov C – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov D – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov E – en större uppgift

Tidsåtgång: 40-60 min

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min/grupp om 3-4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Delprov B – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 40-60 min

I delprov B ska eleven skriva svar på ett antal uppgifter utan stöd av miniräknare.

Delprov C – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov D – flera skriftliga uppgifter

Tidsåtgång: 60-80 min

Delprovet består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Delprov E – en större uppgift

Tidsåtgång: 40-60 min

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.

Svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6

Fem delprov

Det nationella provet i årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet är uppbyggt kring ett tema och består av fem delprov. Fyra av delproven är förlagda till två bestämda provdagar. På varje provdag genomförs två delprov med en längre rast emellan. Det muntliga delprovet ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om prov i svenska & svenska som andraspråk i årskurs 6

Delprov A – muntlig förmåga

Tidsåtgång: 60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

I delprov A prövas elevens muntliga förmåga. Delprovet består av två delar där eleven ska hålla en förberedd redogörelse i den ena delen och samtala i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av cd/usb med inlästa skönlitterär texter.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Delprov B1 och B2 – läsförståelse

Tidsåtgång: 80 + 80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B1 och B2 prövas läsförståelse av skönlitterär- och sakprosatext. Det finns ett texthäfte med sakprosa av olika slag, dikter, prosa och bilder som utgångspunkt för provuppgifterna. Texterna är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast när eleverna gör läsförståelseproven under de beslutade provdagarna och ska inte förberedas eller användas i förväg.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Delprov C1 och C2 – skrivförmåga

Tidsåtgång: 70 + 60 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska eleven skriva en berättande text och vid det andra provtillfället skriver eleven en sakprosatext.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C1 och C2 på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov A – muntlig förmåga

Tidsåtgång: 60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

I delprov A prövas elevens muntliga förmåga. Delprovet består av två delar där eleven ska hålla en förberedd redogörelse i den ena delen och samtala i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av cd/usb med inlästa skönlitterär texter.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Delprov B1 och B2 – läsförståelse

Tidsåtgång: 80 + 80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B1 och B2 prövas läsförståelse av skönlitterär- och sakprosatext. Det finns ett texthäfte med sakprosa av olika slag, dikter, prosa och bilder som utgångspunkt för provuppgifterna. Texterna är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast när eleverna gör läsförståelseproven under de beslutade provdagarna och ska inte förberedas eller användas i förväg.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Delprov C1 och C2 – skrivförmåga

Tidsåtgång: 70 + 60 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska eleven skriva en berättande text och vid det andra provtillfället skriver eleven en sakprosatext.

Exempel på uppgifter (Uppsala universitet) Länk till annan webbplats.

Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C1 och C2 på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Om eleverna gör provet på dator ska proven avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Nationella prov i årskurs 9

Engelska i årskurs 9

Tre delprov

Det nationella provet i engelska i årskurs 9 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Två av provets delprov ska göras på bestämda datum. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om prov i engelska i årskurs 9

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15–20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B1 – Reception, Reading

Tidsåtgång: 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening

Tidsåtgång: 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Från hösten 2018 ska eleverna göra det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15–20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B1 – Reception, Reading

Tidsåtgång: 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening

Tidsåtgång: 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Från hösten 2018 ska eleverna göra det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik i årskurs 9

Fyra delprov

Det nationella provet i matematik i årskurs 9 består av fyra delprov som ska ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper i matematik på olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om prov i matematik i årskurs 9

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt föra och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Läsåret 2021/2022 är varken formelblad, linjal eller gradskiva tillåtna. Delprovet fungerar bäst utan miniräknare, men miniräknare av enklare slag bör finnas tillgänglig för de elever som uttryckligen efterfrågar det.


Delprov B och C – flera skriftliga uppgifter och en större uppgift

Tidsåtgång: 50 min

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg och formelblad. Till några av uppgifterna ska eleven redovisa sina lösningar och till andra uppgifter skriver eleven endast svar.

Tidsåtgång: 50 min

Delprov C består av en mer omfattande uppgift av undersökande karaktär där eleven tydligt ska redovisa sin lösning.

Formelblad: Eleverna ska ha tillgång till miniräknare och formelblad på delprovet. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret.

Formelblad Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 824 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 833 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 833 kB)

Formelblad (textview) Zip, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Zip, 320 kB)


Delprov D – flera uppgifter runt ett tema

Tidsåtgång: 100 min

I delprov D finns uppgifter där redovisning krävs. Uppgifterna är oftast samlade kring ett tema.

Formelblad: Eleverna ska ha tillgång till miniräknare och formelblad på delprovet. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret.

Formelblad Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 824 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 833 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 833 kB)

Formelblad (textview) Zip, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Zip, 320 kB)

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt föra och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument.

Läsåret 2021/2022 är varken formelblad, linjal eller gradskiva tillåtna. Delprovet fungerar bäst utan miniräknare, men miniräknare av enklare slag bör finnas tillgänglig för de elever som uttryckligen efterfrågar det.


Delprov B och C – flera skriftliga uppgifter och en större uppgift

Tidsåtgång: 50 min

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg och formelblad. Till några av uppgifterna ska eleven redovisa sina lösningar och till andra uppgifter skriver eleven endast svar.

Tidsåtgång: 50 min

Delprov C består av en mer omfattande uppgift av undersökande karaktär där eleven tydligt ska redovisa sin lösning.

Formelblad: Eleverna ska ha tillgång till miniräknare och formelblad på delprovet. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret.

Formelblad Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 824 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 833 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 833 kB)

Formelblad (textview) Zip, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Zip, 320 kB)


Delprov D – flera uppgifter runt ett tema

Tidsåtgång: 100 min

I delprov D finns uppgifter där redovisning krävs. Uppgifterna är oftast samlade kring ett tema.

Formelblad: Eleverna ska ha tillgång till miniräknare och formelblad på delprovet. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret.

Formelblad Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 824 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 833 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 833 kB)

Formelblad (textview) Zip, 320 kB, öppnas i nytt fönster. (Zip, 320 kB)

Svenska/svenska som andraspråk i årskurs 9

Tre delprov

Det nationella provet i årskurs 9 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov varav två är förlagda till bestämda provdagar på vårterminen. Det muntliga delprovet ska göras under en provperiod på höstterminen.

Mer om prov i svenska & svenska som andraspråk i årskurs 9

Delprov A – tala

Tidsåtgång: 110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Det muntliga delprovet görs alltid i grupper om 4–5 elever under maximalt 110 minuter per grupp. Delprovet är uppdelat i tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett underlag, att leda ett samtal samt att delta i diskussion. Utgångspunkten för presentationerna och samtalen är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men även andra typer av texter som till exempel en serie eller en filmsekvens kan förekomma.

Delprov B – läsa

Tidsåtgång: 45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov B gör eleverna på samma dag under totalt 60 + 140 minuter. Provet inleds med 5-10 minuters instruktioner som inte är inräknade i provtiden. Det är inte tillåtet att eleverna diskuterar texterna med varandra. Under de första 45–60 minuter läser eleverna enskilt igenom ett texthäfte och under efterföljande 140 minuter svarar eleverna på frågor om texterna. Texthäftet innehåller skönlitterära texter, sakprosatexter, dikter och bilder och i anslutning till texterna finns cirka 30 frågor som eleverna ska besvara. Du som lärare delar ut texthäftet vid provtillfället. Eleverna ska inte ha sett texterna innan dess.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång: 200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Även delprov C görs på en bestämd provdag under totalt 200 minuter. Eleverna får välja en av tre skrivuppgifter. Alla uppgifter knyter på olika sätt an till temat för provet och de ska inte vara kända för eleverna före provdatumet. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande. Hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.

Från hösten 2018 ska eleverna göra det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Eleverna får ha tillgång till en ordlista och en skrivyta med rättstavningsfunktion. Rättstavningsfunktionen får inte vara automatiskt. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Förberedelser inför delprov B och C

Inget av delproven behöver förberedas före provtillfället men eleverna ska i förväg få ta del av information om hur delproven genomförs. Informationen finns dels i häftet Lärarinformation på sidorna 21–23, dels på provgruppens webbplats Länk till annan webbplats.. Det är inte tillåtet att ta med materialet vid provtillfället. Om det finns möjlighet att gå igenom underlaget på lektionstid går det bra att göra det, men det är inte obligatoriskt för att eleverna ska kunna genomföra provet på ett tillfredsställande sätt.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov A – tala

Tidsåtgång: 110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Det muntliga delprovet görs alltid i grupper om 4–5 elever under maximalt 110 minuter per grupp. Delprovet är uppdelat i tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett underlag, att leda ett samtal samt att delta i diskussion. Utgångspunkten för presentationerna och samtalen är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men även andra typer av texter som till exempel en serie eller en filmsekvens kan förekomma.

Delprov B – läsa

Tidsåtgång: 45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov B gör eleverna på samma dag under totalt 60 + 140 minuter. Provet inleds med 5-10 minuters instruktioner som inte är inräknade i provtiden. Det är inte tillåtet att eleverna diskuterar texterna med varandra. Under de första 45–60 minuter läser eleverna enskilt igenom ett texthäfte och under efterföljande 140 minuter svarar eleverna på frågor om texterna. Texthäftet innehåller skönlitterära texter, sakprosatexter, dikter och bilder och i anslutning till texterna finns cirka 30 frågor som eleverna ska besvara. Du som lärare delar ut texthäftet vid provtillfället. Eleverna ska inte ha sett texterna innan dess.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång: 200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Även delprov C görs på en bestämd provdag under totalt 200 minuter. Eleverna får välja en av tre skrivuppgifter. Alla uppgifter knyter på olika sätt an till temat för provet och de ska inte vara kända för eleverna före provdatumet. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande. Hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.

Från hösten 2018 ska eleverna göra det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Eleverna får ha tillgång till en ordlista och en skrivyta med rättstavningsfunktion. Rättstavningsfunktionen får inte vara automatiskt. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Förberedelser inför delprov B och C

Inget av delproven behöver förberedas före provtillfället men eleverna ska i förväg få ta del av information om hur delproven genomförs. Informationen finns dels i häftet Lärarinformation på sidorna 21–23, dels på provgruppens webbplats Länk till annan webbplats.. Det är inte tillåtet att ta med materialet vid provtillfället. Om det finns möjlighet att gå igenom underlaget på lektionstid går det bra att göra det, men det är inte obligatoriskt för att eleverna ska kunna genomföra provet på ett tillfredsställande sätt.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Biologi/fysik/kemi i årskurs 9

En elev gör nationellt prov i ett av NO-ämnena

Alla elever gör prov i ett av ämnena biologi, fysik och kemi. Alla elever på en skola gör prov i samma ämne och det är inte skolan som avgör vilket ämne det blir.

Provet består av fyra delprov oavsett vilket ämne en skola får – tre skriftliga delprov som genomförs vid samma tillfälle och en laborativ del som ska genomföras under en provperiod.

Prov i ett slumpvis valt ämne i NO

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Elever gör också nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell som vi använder för att fördela ämnena jämnt bland landets skolor. Det är inte upp till skolan vilket SO- och vilket NO-ämne eleverna får göra. Det beslutet tas av Skolverket.

Cirka en månad innan första fasta provdatumet får skolenheten veta vilket ämne eleverna ska genomföra prov i. Så fort skolan har nåtts av informationen kan läraren berätta för eleverna vilket ämne det blir. Anledningen till att skolan inte får information om ämnet tidigare är att proven inte ska riskera att styra planeringen av undervisningen.

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Elever gör också nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell som vi använder för att fördela ämnena jämnt bland landets skolor. Det är inte upp till skolan vilket SO- och vilket NO-ämne eleverna får göra. Det beslutet tas av Skolverket.

Cirka en månad innan första fasta provdatumet får skolenheten veta vilket ämne eleverna ska genomföra prov i. Så fort skolan har nåtts av informationen kan läraren berätta för eleverna vilket ämne det blir. Anledningen till att skolan inte får information om ämnet tidigare är att proven inte ska riskera att styra planeringen av undervisningen.

Mer om prov i biologi, fysik & kemi i årskurs 9

Delprov A1, A2 och A3

Tidsåtgång: 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov A1 ska eleven använda sina kunskaper för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband. I delprov A2 ska eleven använda kunskaper i biologi, fysik eller kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik, miljö, naturbruk och ekologisk hållbarhet. I delprov A3 ska eleven planera en undersökning.

Delprov B - laboration

Tidsåtgång: 30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I det laborativa delprovet, delprov B, ska eleven genomföra en undersökning och dra slutsatser om resultatet.

Delprov A1, A2 och A3

Tidsåtgång: 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov A1 ska eleven använda sina kunskaper för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband. I delprov A2 ska eleven använda kunskaper i biologi, fysik eller kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik, miljö, naturbruk och ekologisk hållbarhet. I delprov A3 ska eleven planera en undersökning.

Delprov B - laboration

Tidsåtgång: 30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I det laborativa delprovet, delprov B, ska eleven genomföra en undersökning och dra slutsatser om resultatet.

Geografi/historia/religionskunskap/ samhällskunskap i årskurs 9

En elev gör nationellt prov i ett av SO-ämnena

Alla elever gör prov i ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Alla elever på en skola gör prov i samma ämne och det är inte skolan som avgör vilket ämne det blir.

Prov i ett slumpvis valt ämne

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Elever gör också nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell som vi använder för att fördela ämnena jämnt bland landets skolor. Det är inte upp till skolan vilket SO- och vilket NO-ämne eleverna får göra. Det beslutet tas av Skolverket.

Cirka en månad innan första fasta provdatumet får skolenheten veta vilket ämne eleverna ska genomföra prov i. Så fort skolan har nåtts av informationen kan läraren berätta för eleverna vilket ämne det blir. Anledningen till att skolan inte får information om ämnet tidigare är att proven inte ska riskera att styra planeringen av undervisningen.

Prov i ett slumpvis valt ämne i SO

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Elever gör också nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell som vi använder för att fördela ämnena jämnt bland landets skolor. Det är inte upp till skolan vilket SO- och vilket NO-ämne eleverna får göra. Det beslutet tas av Skolverket.

Cirka en månad innan första fasta provdatumet får skolenheten veta vilket ämne eleverna ska genomföra prov i. Så fort skolan har nåtts av informationen kan läraren berätta för eleverna vilket ämne det blir. Anledningen till att skolan inte får information om ämnet tidigare är att proven inte ska riskera att styra planeringen av undervisningen.

I årskurs 9 gör eleverna nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Elever gör också nationella prov i ett av de naturorienterande ämnena biologi, fysik eller kemi. Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en modell som vi använder för att fördela ämnena jämnt bland landets skolor. Det är inte upp till skolan vilket SO- och vilket NO-ämne eleverna får göra. Det beslutet tas av Skolverket.

Cirka en månad innan första fasta provdatumet får skolenheten veta vilket ämne eleverna ska genomföra prov i. Så fort skolan har nåtts av informationen kan läraren berätta för eleverna vilket ämne det blir. Anledningen till att skolan inte får information om ämnet tidigare är att proven inte ska riskera att styra planeringen av undervisningen.

Mer om prov i geografi, historia, religionskunskap & samhällskunskap i årskurs 9

Delprov A och B

Tidsåtgång: 120 min per delprov (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Provet består av två skriftliga delprov som prövar de förmågor som beskrivs i kursplanen för det aktuella ämnet, det vill säga geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Båda delproven ska göras på beslutade provdagar.

Delprov A och B

Tidsåtgång: 120 min per delprov (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Provet består av två skriftliga delprov som prövar de förmågor som beskrivs i kursplanen för det aktuella ämnet, det vill säga geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Båda delproven ska göras på beslutade provdagar.

Elever på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan

Proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men gymnasieskolor kan välja att använda proven som stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används ska de göras på de utsatta provdatumen.

Senast uppdaterad 02 december 2021

Innehåll på denna sida