Frågor och svar

Kan uppgifter som eleven har genomfört utanför skolan vara en del av betygsunderlaget?

Vid betygssättningen beaktar du som lärare all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det gäller även inlämningsuppgifter som eleven gjort hemma.

Du gör en allsidig utvärdering av informationen för att avgöra hur giltiga och tillförlitliga olika underlag är och vad informationen säger om elevens kunnande i förhållande till kunskapskraven vid tiden för betygssättningen. Det faktum att en inlämningsuppgift kan ha genomförts under okontrollerade former gör att den bedöms som mindre giltig och tillförlitlig som underlag. Det här behöver du som lärare ta ställning till vid betygssättningen.