GÄLLANDE VERSION

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är en utbildning som bygger på teknikprogrammet. Efter examen från utbildningen ska eleverna vara väl förberedda för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör inom valt teknikområde. Utbildningen ska fördjupa elevernas kunskaper om teknikutveckling inom vald profil. Den ska även fördjupa elevernas förståelse av teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska utbildningen tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande samt om hur arbete bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ska ingå i utbildningen. Utbildningen ska bidra till att fördjupa elevernas intresse för teknik genom att de ges möjlighet att ta initiativ samt agera undersökande och prövande. Utifrån arbetslivets krav ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper inom matematik samt inom natur- och teknikvetenskapliga områden. Utbildningen ska dessutom utveckla elevernas förståelse av hur teori växelverkar med och konkretiseras i praktisk tillämpning. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmarknaden och de möjligheter utbildningen ger när det gäller etablering och fortsatt utveckling inom valt teknikområde. Utbildningen ska vidare ge kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Den ska också bidra till att eleverna fördjupar sin förmåga att presentera och kommunicera teknik och tekniska lösningar, även på engelska. Utbildningen ska fördjupa elevernas förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur identitet och normer skapas, upprätthålls och förändras. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring sociala konstruktioner och traditionsbundna föreställningar inom olika teknikområden. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Profiler

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har fyra profiler. Profilen design och produktutveckling ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om form, funktion och konstruktion. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen informationsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av it-projekt samt utveckling, utformning, underhåll och drift av it-system på ett informationssäkert sätt. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om hur olika it-system samverkar och underlättar kommunikation och informationsutbyte. Dessutom ska profilen ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att framställa dokumentation av it-system eller it-projekt samt kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning. Profilen produktionsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i automation och produktion samt processteknik. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om produktion på både system- och komponentnivå liksom deras förståelse av hur komponenterna i ett system samspelar. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen samhällsbyggande ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i produktionsledning, produktionsplanering och projektering samt styrning, ledning och genomförande av ett byggprojekts delprocesser. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om olika delar i byggnadsverk samt om hur dessa sätts samman och samverkar i tekniska system. Dessutom ska profilen bidra till att elevernas förståelse av hållbart samhällsbyggande fördjupas.

Mål för examensarbetet

Examensarbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för den valda utgången. Examensarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom att definiera och formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom vald profil och reflektera kring arbetsprocessen. Examensarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra examensarbeten. Examensarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom programgemensamma ämnen

Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken
KursPoäng
Gymnasieingenjören i praktiken 200

Kurser inom profilen Design- och produktutveckling - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Design- och produktutveckling - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell design
Industriell design
KursPoäng
Industriell design 1 100
Industriell design 2 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik
KursPoäng
Konstruktionsteknik 100
Mekanik och hållfasthetslära 100
Materialteknik 100
Tillämpad konstruktionsteknik 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 2 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Informationsteknik - 600p

Utgång: Mjukvarudesign - 600p

Mjukvarudesign
Mjukvarudesign
KursPoäng
Mjukvarudesign 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 600p

Datalagring
Datalagring
KursPoäng
Datalagring 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 2 100
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Gränssnitt 3D 100
Mobila applikationer
Mobila applikationer
KursPoäng
Mobila applikationer 100
Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursPoäng
Webbserverprogrammering 2 100
Webbtjänster 100
Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 2 100
Webbutveckling 3 100

Utgång: Nätverksteknik - 600p

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
KursPoäng
Informationsteknisk arkitektur 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 600p

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorsamordning och support 100
Digital kommunikationsteknik 100
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
KursPoäng
Datakommunikation och informationssäkerhet 200
Nätverks- och kommunikationstjänster 100
Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursPoäng
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Nätverksteknik 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknologier 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Produktionsteknik - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Processteknik - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell PLC-teknik 100
Industriell robotteknik 100
Industriell it 100
Tillämpad automationsteknik 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Industriella produktionsmetoder 2 100
Industriella produktionsmetoder 3 100
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
KursPoäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Processautomation
Processautomation
KursPoäng
Processmätteknik 2 100
Processreglering 100
Processdatorsystem 100
Processteknik – energi
Processteknik – energi
KursPoäng
Processteknik – energi 1 100
Processteknik – energi 2 100
Processteknik – kemi
Processteknik – kemi
KursPoäng
Processteknik – kemi 1 100
Processteknik – kemi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Utgång: Produktion och automation - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell PLC-teknik 100
Industriell robotteknik 100
Industriell it 100
Tillämpad automationsteknik 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Industriella produktionsmetoder 2 100
Industriella produktionsmetoder 3 100
Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik
KursPoäng
Konstruktionsteknik 100
Materialteknik 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Samhällsbyggande - 600p

Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
Byggprocessen 100

Utgång: Produktionsledning bygg och anläggning - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
KursPoäng
Byggstyrning 100
Planering före byggstart 100
Rit- och mätningsteknik 100
Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Utgång: Projektering - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
KursPoäng
Planering före byggstart 100
Rit- och mätningsteknik 100
Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografiska informationssystem 100
Järnvägsteknik
Järnvägsteknik
KursPoäng
Allmän järnvägsteknik 100
Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 2 100
Konstruktion 3 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tekniska system – VVS
Tekniska system – VVS
KursPoäng
Komponenter och system VVS 100
Projektering VVS 1 100
Projektering VVS 2 100
Tekniska system – el
Tekniska system – el
KursPoäng
Komponenter och system el 100
Projektering el 1 100
Projektering el 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

GÄLLANDE VERSION

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är en utbildning som bygger på teknikprogrammet. Efter examen från utbildningen ska eleverna vara väl förberedda för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör inom valt teknikområde. Utbildningen ska fördjupa elevernas kunskaper om teknikutveckling inom vald profil. Den ska även fördjupa elevernas förståelse av teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska utbildningen tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande samt om hur arbete bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ska ingå i utbildningen. Utbildningen ska bidra till att fördjupa elevernas intresse för teknik genom att de ges möjlighet att ta initiativ samt agera undersökande och prövande. Utifrån arbetslivets krav ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper inom matematik samt inom natur- och teknikvetenskapliga områden. Utbildningen ska dessutom utveckla elevernas förståelse av hur teori växelverkar med och konkretiseras i praktisk tillämpning. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmarknaden och de möjligheter utbildningen ger när det gäller etablering och fortsatt utveckling inom valt teknikområde. Utbildningen ska vidare ge kunskaper om ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet. Den ska också bidra till att eleverna fördjupar sin förmåga att presentera och kommunicera teknik och tekniska lösningar, även på engelska. Utbildningen ska fördjupa elevernas förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur identitet och normer skapas, upprätthålls och förändras. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring sociala konstruktioner och traditionsbundna föreställningar inom olika teknikområden. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Profiler

Vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har fyra profiler. Profilen design och produktutveckling ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om form, funktion och konstruktion. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen informationsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av it-projekt samt utveckling, utformning, underhåll och drift av it-system på ett informationssäkert sätt. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om hur olika it-system samverkar och underlättar kommunikation och informationsutbyte. Dessutom ska profilen ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att framställa dokumentation av it-system eller it-projekt samt kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning. Profilen produktionsteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i automation och produktion samt processteknik. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om produktion på både system- och komponentnivå liksom deras förståelse av hur komponenterna i ett system samspelar. Profilen ska ge eleverna kunskaper om produktionsfilosofi, vilket bland annat innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom ska den fördjupa elevernas kunskaper om och färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt deras kunskaper om olika sätt att skydda innovationer. Profilen samhällsbyggande ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i produktionsledning, produktionsplanering och projektering samt styrning, ledning och genomförande av ett byggprojekts delprocesser. Den ska även bidra till att fördjupa elevernas kunskaper om olika delar i byggnadsverk samt om hur dessa sätts samman och samverkar i tekniska system. Dessutom ska profilen bidra till att elevernas förståelse av hållbart samhällsbyggande fördjupas.

Mål för examensarbetet

Examensarbetet ska visa att eleven är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för den valda utgången. Examensarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom att definiera och formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom vald profil och reflektera kring arbetsprocessen. Examensarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra examensarbeten. Examensarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom programgemensamma ämnen

Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken
KursPoäng
Gymnasieingenjören i praktiken 200

Kurser inom profilen Design- och produktutveckling - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Design- och produktutveckling - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell design
Industriell design
KursPoäng
Industriell design 1 100
Industriell design 2 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik
KursPoäng
Konstruktionsteknik 100
Mekanik och hållfasthetslära 100
Materialteknik 100
Tillämpad konstruktionsteknik 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 2 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Informationsteknik - 600p

Utgång: Mjukvarudesign - 600p

Mjukvarudesign
Mjukvarudesign
KursPoäng
Mjukvarudesign 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 600p

Datalagring
Datalagring
KursPoäng
Datalagring 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 2 100
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Gränssnitt 3D 100
Mobila applikationer
Mobila applikationer
KursPoäng
Mobila applikationer 100
Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursPoäng
Webbserverprogrammering 2 100
Webbtjänster 100
Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 2 100
Webbutveckling 3 100

Utgång: Nätverksteknik - 600p

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
KursPoäng
Informationsteknisk arkitektur 100

Kurser som får erbjudas som valbara - 600p

Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorsamordning och support 100
Digital kommunikationsteknik 100
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
KursPoäng
Datakommunikation och informationssäkerhet 200
Nätverks- och kommunikationstjänster 100
Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursPoäng
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Nätverksteknik 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknologier 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Produktionsteknik - 600p

Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 1 100

Utgång: Processteknik - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell PLC-teknik 100
Industriell robotteknik 100
Industriell it 100
Tillämpad automationsteknik 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Industriella produktionsmetoder 2 100
Industriella produktionsmetoder 3 100
Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
KursPoäng
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Processautomation
Processautomation
KursPoäng
Processmätteknik 2 100
Processreglering 100
Processdatorsystem 100
Processteknik – energi
Processteknik – energi
KursPoäng
Processteknik – energi 1 100
Processteknik – energi 2 100
Processteknik – kemi
Processteknik – kemi
KursPoäng
Processteknik – kemi 1 100
Processteknik – kemi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Utgång: Produktion och automation - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Industriell automation
Industriell automation
KursPoäng
Industriell automationsteknik 100
Industriell PLC-teknik 100
Industriell robotteknik 100
Industriell it 100
Tillämpad automationsteknik 100
Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursPoäng
Industriella produktionsmetoder 1 100
Industriella produktionsmetoder 2 100
Industriella produktionsmetoder 3 100
Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik
KursPoäng
Konstruktionsteknik 100
Materialteknik 100
Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursPoäng
Produktionsfilosofi 2 100
Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursPoäng
Produktionsutveckling 1 100
Produktionsutveckling 2 100
Industriell digitalisering 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Kurser inom profilen Samhällsbyggande - 600p

Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
Byggprocessen 100

Utgång: Produktionsledning bygg och anläggning - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
KursPoäng
Byggstyrning 100
Planering före byggstart 100
Rit- och mätningsteknik 100
Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100

Utgång: Projektering - 500p

Kurser som får erbjudas som valbara - 500p

Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
KursPoäng
Planering före byggstart 100
Rit- och mätningsteknik 100
Cad
Cad
KursPoäng
Cad – specialisering 100
Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografiska informationssystem 100
Järnvägsteknik
Järnvägsteknik
KursPoäng
Allmän järnvägsteknik 100
Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 2 100
Konstruktion 3 100
Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursPoäng
BIM-samordning 100
Miljöcertifierade hus 100
Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik – specialisering 100
Tekniska system – VVS
Tekniska system – VVS
KursPoäng
Komponenter och system VVS 100
Projektering VVS 1 100
Projektering VVS 2 100
Tekniska system – el
Tekniska system – el
KursPoäng
Komponenter och system el 100
Projektering el 1 100
Projektering el 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100