GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Barn- och fritidsprogrammet

Examensmål

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.

Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor.

Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt ska vara centralt i utbildningen. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier för att kunna stödja barn, ungdomar och vuxna i en säker medieanvändning. Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor.

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå, såväl med som utan digitala verktyg.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna. 
Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Vidare ska inriktningen ge kunskaper om sociala frågor och problem samt deras konsekvenser och lösningar. Den ska förbereda eleverna för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan, alternativt förbereda för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Hälsopedagogik 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50
Kurser inom programgemensamma ämnet Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a2 50

Kurser inom inriktningarna

Fritid och hälsa - 300p Studievägskod: BFFRI

Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter
KursPoäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
KursPoäng
Fritids- och idrottskunskap 100

Pedagogiskt och socialt arbete - 300p Studievägskod: BFPEA

Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
KursPoäng
Pedagogiskt arbete 200
Socialt arbete
Socialt arbete
KursPoäng
Socialt arbete 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursPoäng
Besöksnäringen 100
Aktiviteter och upplevelser 100
Guide och reseledare 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Brand, bevakning och säkerhet
Brand, bevakning och säkerhet
KursPoäng
Akut omhändertagande 100
Bevakning och säkerhet 300
Brand och räddning 200
Vardagsolyckor 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansorientering
Dansorientering
KursPoäng
Dansorientering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eventteknik
Eventteknik
KursPoäng
Eventteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter
KursPoäng
Bad- och friskvårdsanläggningar 100
Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100
Fritidsmiljöer och arenor 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
KursPoäng
Fritids- och idrottskunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg
KursPoäng
Grundläggande vård och omsorg 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Kost och hälsa 100
Mental träning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Juridik
Juridik
KursPoäng
Rätten och samhället 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
KursPoäng
Konferens och evenemang 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik
KursPoäng
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Massage
Massage
KursPoäng
Massage 1 100
Massage 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Textkommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
KursPoäng
Bruksspel och ackompanjemang 100
Rytmik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturguidning
Naturguidning
KursPoäng
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Aktivitetsledarskap 100
Barns lärande och växande 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
KursPoäng
Dramapedagogik 100
Skapande verksamhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
KursPoäng
Marknadsföring och försäljning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Socialt arbete
Socialt arbete
KursPoäng
Socialt arbete 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursPoäng
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Träningslära
Träningslära
KursPoäng
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Yttre miljö
Yttre miljö
KursPoäng
Yttre miljö – anläggningar 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.