Handels- och administrationsprogrammet har blivit Försäljnings- och serviceprogrammet. Förändringarna gäller sedan den 1 juli 2022.

GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2022

Ekonomiprogrammet

Examensmål

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt få pröva företagande.

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska utveckla såväl elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv som deras förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge eleverna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att digital teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

 

Inriktningar

Ekonomiprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Juridik
Juridik
KursPoäng
Privatjuridik 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

100
Kurser inom programgemensamma ämnet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50

Kurser inom inriktningarna

Ekonomi - 300p Studievägskod: EKEKO

Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 3b 100

Juridik - 300p Studievägskod: EKJUR

Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Juridik
Juridik
KursPoäng
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 2a 50

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Administration 2 100
Personaladministration 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Affärskommunikation
Affärskommunikation
KursPoäng
Affärskommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 2 100
Företagsekonomi – specialisering 100
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring 100
Redovisning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 2a 100
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Information och kommunikation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Juridik
Juridik
KursPoäng
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Textkommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 3 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100