GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 15 July 2020

Estetiska programmet

Examensmål

Mål för programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt.

Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska också göra eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Många kulturskapare tar uppdrag som egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Inriktningar

Estetiska programmet har fem inriktningar.

Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet.

Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Konstarterna och samhället 50

Inriktningar

Bild och formgivning - 400p Studievägskod: ESBIL

Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bildteori
Bildteori
KursPoäng
Bildteori 100

Dans - 400p Studievägskod: ESDAN

Dansgestaltning
Dansgestaltning
KursPoäng
Dansgestaltning 1 100
Dansteknik
Dansteknik
KursPoäng
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2 100
Dansteori
Dansteori
KursPoäng
Dansteori 100

Estetik och media - 400p Studievägskod: ESEST

Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100

Musik - 400p Studievägskod: ESMUS

Musik
Musik
KursPoäng
Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång 1 100
Instrument eller sång kan vara kurs 1, 2 eller 3 beroende av elevens förkunskaper.
Musikteori
Musikteori
KursPoäng
Gehörs- och musiklära 1 100

Teater - 400p Studievägskod: ESTEA

Teater
Teater
KursPoäng
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Animation
Animation
KursPoäng
Animation 1 100
Animation 2 100
Animation – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Bild och form – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bildteori
Bildteori
KursPoäng
Bildteori 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cirkus
Cirkus
KursPoäng
Akrobatik 100
Cirkus 1 100
Cirkus 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansgestaltning
Dansgestaltning
KursPoäng
Dansgestaltning 1 100
Dansgestaltning 2 100
Dansimprovisation 100
Dansimprovisation och komposition 100
Koreografi 100
Repertoar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansorientering
Dansorientering
KursPoäng
Dansorientering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansteknik
Dansteknik
KursPoäng
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2 100
Dansteknik 3 100
Dansteknik 4 100
Dansteknik – specialisering 100
Dansträning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dansteori
Dansteori
KursPoäng
Dansteori 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Design 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion
KursPoäng
Film- och tv-produktion 1 100
Film- och tv-produktion 2 100
Filmproduktion 100
Manus för film och tv 100
Tv-produktion 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Formgivning
Formgivning
KursPoäng
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Formgivning 3 100
Fackteckning och design 100
Textil färg och form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursPoäng
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Fotografisk bild 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Gränssnitt 3D 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Mental träning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Film- och tv-kunskap 100
Kultur- och idéhistoria 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ljudproduktion
Ljudproduktion
KursPoäng
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Film- och interaktiv ljudproduktion 100
Radioproduktion 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Journalistik, reklam och information 2 100
Textkommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
KursPoäng
Bruksspel och ackompanjemang 100
Ensemble med körsång 200
Ensemble 1 100
Ensemble 2 100
Ensembleledning och dirigering 100
Instrument eller sång 1 100
Instrument eller sång 2 100
Instrument eller sång 3 100
Körsång 1 100
Körsång 2 100
Musik 100
Musikimprovisation 100
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Rytmik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musikteori
Musikteori
KursPoäng
Gehörs- och musiklära 1 100
Gehörs- och musiklära 2 100
Arrangering och komposition 1 100
Arrangering och komposition 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
KursPoäng
Dramapedagogik 100
Skapande verksamhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teater
Teater
KursPoäng
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Dramatik och dramaturgi 100
Fysisk teater 100
Ljud och ljus 100
Regi 100
Röst 100
Sceniskt karaktärsarbete – text 100
Sceniskt karaktärsarbete 100
Scenografi, mask och kostym 100
Teaterteori 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Träningslära
Träningslära
KursPoäng
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
KursPoäng
Visuell kommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100